Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là phải sống và làm việc tốt hơn (04/06/2020)
Icon Image

Những năm 20 của thế kỷ XX (1925 - 1927) khi mở lớp tập huấn cho cán bộ đầu tiên - những hạt giống cách mạng, Nguyễn Ái Quốc đã mở đầu bằng bài nói về Tư cách một người cách mệnh. Và cả sau này, khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, thì với Người, chủ đề nổi bật trong giáo dục, rèn luyện cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể, quân đội vẫn là vấn đề đạo đức cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khởi xướng và tấm gương tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước Việt Nam (04/06/2020)
Icon Image

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước được bắt nguồn từ truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc, từ quan điểm Mác-Lênin về vai trò của quần chúng trong lịch sử và từ thực tiễn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong tiến trình giải phóng dân tộc và chấn hưng đất nước. Trên thực tế, Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước được hình thành và phát huy tác dụng to lớn trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Nó đáp ứng kịp thời đòi hỏi khách quan của cuộc kháng chiến và vì vậy đã được Đảng và quân dân ta biến thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư. (31/03/2011)

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nêu một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng ...

Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần (11/03/2011)
Icon Image

Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, Đảng ta khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”. Trong đó có tư tưởng của Người về chủ nghĩa xã hội và xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần ở thời kỳ quá độ đã soi sáng đường lối xây dựng và phát triển kinh tế trong sự nghiệp đổi mới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân (11/03/2011)
Icon Image

Một trong những cống hiến có giá trị của Hồ Chí Minh vào kho tàng lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học Mác-Lênin là những đóng góp về đạo đức, văn hóa. Hồ Chí Minh nhấn mạnh phương diện tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ đạo đức, văn hóa. Thế giới đương đại, nhất là hoàn cảnh VN trong hơn hai thập kỷ qua từ khi bước vào đổi mới cho thấy sáng rõ tầm nhìn và trí tuệ của Hồ Chí Minh về vấn đề này.

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư