Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin chuyên ngành
Nghị định quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (18/06/2021)

Ngày 01/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 18/6/2021 để triển khai thực hiện Nghị định này.

Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (08/06/2021)

Ngày 22/3/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thông tư của Bộ Công an quy định về bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí (03/06/2021)

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 145/2020/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí.

Nghị định quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (25/05/2021)

Ngày 26/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (25/05/2021)

Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Triển khai xử lý các khoản nợ của hợp tác xã ngừng hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 17/BTC-TCDN ngày 04/01/2021 (18/05/2021)

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 86/UBND-KT ngày 08/01/2021 về việc triển khai thực hiện hướng dẫn xử lý các khoản nợ của hợp tác xã ngừng hoạt động

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 4 năm 2021 (06/05/2021)
Icon Image

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 4 năm 2021

Ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (06/05/2021)
Icon Image

Ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư