Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin chuyên ngành
Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (20/11/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP vào ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 (20/11/2020)

Ngày 13 tháng 11 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1804/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ (18/11/2020)

Ngày 16/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 374/QĐ-UBND về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Cung cấp tại liệu tham dự Hội thảo Đề án “Phát triển kinh tế liên kết tiểu vùng bán đảo Cà Mau theo hướng đột phá về cơ chế đặc thù nhằm phát triển nhanh và bền vững” tại Thành phố Hồ Chí Minh (13/11/2020)

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Giấy mời số 206/GM-VP ngày 16/10/2020 và Thông báo số 110/TB-VP ngày 19/10/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham dự Hội thảo góp ý hoàn thiện Đề án “Phát triển kinh tế liên kết tiểu vùng bán đảo Cà Mau theo hướng đột phá về cơ chế đặc thù nhằm phát triển nhanh và bền vững”.

Công bố Kết luận thanh tra các dự án do Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư (13/11/2020)

Ngày 12/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành công bố Kết luận thanh tra các dự án do Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.

Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX (12/11/2020)

Tại phiên họp ngày 14/02/2020, sau khi nghe Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận như sau:

Tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (12/11/2020)

Ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 134/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào đảng (06/11/2020)

Ban Bí thư ban hành Quy định số 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018 quy định một số điểm về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng và kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng.

Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (05/11/2020)

Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bước tiến lớn trong quy trình khởi sự kinh doanh (03/11/2020)

Với Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp, có hiệu lực ngày 15/10/2020 (Nghị định) vừa được Chính phủ thông qua, quy trình khởi sự kinh doanh ở Việt Nam giảm từ 8 thủ tục với 16 ngày xuống còn 3 thủ tục với 6 ngày. Điều này sẽ giúp tạo nên bước tiến lớn trong khởi sự kinh doanh ở Việt Nam.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư