Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
ODA - FDI - NGO
Triển khai Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/ hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi (11/05/2020)

Ngày 28/11/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/ hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Triển khai Nghị định số 132/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (11/05/2020)

Ngày 01/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, cụ thể:

Báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi quý IV/2017 (11/05/2020)

Căn cứ văn bản số 05/BKHĐT-KTĐN ngày 02/01/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA Quý IV/2017

Báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi quý IV/2017 (11/05/2020)

Căn cứ văn bản số 05/BKHĐT-KTĐN ngày 02/01/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA Quý IV/2017

Triển khai Nghị định số 132/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (11/05/2020)

Ngày 01/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, cụ thể:

Triển khai Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/ hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi (11/05/2020)

Ngày 28/11/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/ hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2016, dự kiến kế hoạch công tác đối ngoại năm 2017 (31/10/2016)

Trên cơ sở văn bản số 186/SNgV-VP ngày 17/10/2016 của Sở Ngoại vụ về việc đề nghị báo cáo công tác đối ngoại năm 2016 và dự kiến kế hoạch công tác đối ngoại năm 2017; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau:I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NĂM 20161.Tình hình thu hút nguồn vốn ODA, FDI,...

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư