Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Kinh tế tổng hợp
Phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2021 (08/07/2020)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời để chủ động xây dựng kế hoạch năm 2021 đảm bảo tiến độ và chất lượng; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công năm 2021 với nội dung chủ yếu như sau:1. Phân tích, đánh giá khách quan thực trạng tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020, bao gồm: Các mục tiêu, nhiệm...

Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 (05/06/2020)

Thực hiện Công văn số 1644/UBND-TH ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị liên quan báo cáo tình hình kinh tế - xã hội theo các nội dung sau:1. Nội dung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025: theo nội dung Công văn số 1644/UBND-TH ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh....

Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 (01/06/2020)

Thực hiện Công văn số 1893/UBND-TH ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo nêu trên và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi qua địa chỉ email: tonghopbl@yahoo.com.vn chậm...

Phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (11/05/2020)

 Thực hiện Công văn số 1020/UBND-TH ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Tình hình phát triển kinh tế tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2020 (11/05/2020)

Trong tháng, tỉnh đã chỉ đạo nông dân chăm sóc, bảo vệ các trà lúa hiện có; hướng dẫn thực hiện thời vụ sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2019 – 2020. Ước đến cuối tháng 02 đã xuống giống 87.122 ha (trong đó: 39.578 ha Lúa Mùa 2019 - 2020

Tình hình phát triển kinh tế tháng 01 năm 2020 (11/05/2020)

Về trồng trọt: Trong tháng, tỉnh đã chỉ đạo nông dân chăm sóc, bảo vệ các trà lúa hiện có; hướng dẫn thực hiện thời vụ sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2019 – 2020.

Kế hoạch số 13/KH-UBND về việc thực hiện các kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bạc Liêu năm 2020 (11/05/2020)

Ngày 31/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về việc thực hiện các kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bạc Liêu năm 2020, cụ thể như sau:

Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2020. (11/05/2020)

Ngày 06/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2020.

Tình hình phát triển kinh tế tháng 11 năm 2019 (26/12/2019)

1. Nông nghiệp    Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong tháng 10 sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, sản lượng thu hoạch 872.745 tấn, đạt 77,92% kế hoạch, tăng 3,07% so cùng kỳ. Trong đó, thực...

Tình hình phát triển kinh tế tháng 10 năm 2019 (26/12/2019)

1. Nông nghiệp    Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong tháng 10 sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, sản lượng thu hoạch 872.745 tấn,...

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư