Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Khen thưởng, xử phạt tổ chức, doanh nghiệp
Về việc đề xuất khen thưởng doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và gặp gỡ doanh nghiệp ngày 13/10/2017 (04/06/2020)

Thực hiện Công văn số 3827/UBND-TH ngày 10 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh về việc giao đề xuất khen thưởng doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại và gặp gỡ doanh nghiệp ngày 13/10/2017.

Mời họp xét chọn đề cử khen thưởng doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại và gặp gỡ doanh nghiệp ngày 13/10/2017 (04/06/2020)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3827/UBND-TH ngày 10/10/2017 về việc giao đề xuất khen thưởng doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại và gặp gỡ doanh nghiệp ngày 13/10/2017.

Kết quả xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 (04/06/2020)

Thực hiện Công văn số 2212/UBND-KT ngày 22/6/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Về việc đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 (04/06/2020)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 2212/UBND-KT ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Để có cơ sở trình UBND tỉnh bình chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành ...

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư