Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Kế hoạch trung hạn 5 năm(2016-2020)
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020 lũy kế đến tháng 02/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (18/05/2020)

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020 phân bổ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là 2.663.954 triệu đồng. Tính đến ngày 20/02/2020, đã giải ngân được 254.713 triệu đồng, đạt tỷ lệ 9,56% so với kế hoạch, cụ thể từng nguồn vốn như sau:

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020 lũy kế đến tháng 02/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (18/05/2020)

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020 phân bổ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là 2.663.954 triệu đồng. Tính đến ngày 20/02/2020, đã giải ngân được 254.713 triệu đồng, đạt tỷ lệ 9,56% so với kế hoạch, cụ thể từng nguồn vốn như sau:

Triển khai Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 (ngân sách trung ương hỗ trợ cho tỉnh Bạc Liêu) (12/02/2020)

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 (ngân sách trung ương hỗ trợ cho tỉnh Bạc Liêu), với tổng vốn đầu tư 664.834 triệu đồng, cụ thể như sau:          a) Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu (chưa bao gồm dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia), với tổng mức vốn 445.357 triệu đồng (trong đó hoàn trả vốn ứng trước ngân sách...

Triển khai Quyết định số 355/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Bạc Liêu (12/02/2020)

Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 355/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Bạc Liêu, với tổng vốn đầu tư 1.999.120 triệu đồng được phân chia theo nguồn và phân cấp quản lý, cụ thể như sau:a) Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ (kể cả nguồn thu từ tiền sử dụng đất 140.000 triệu đồng): 596.420 triệu...

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản lũy kế đến tháng 12/2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (26/12/2019)

Tính đến ngày 20/12/2019, kế hoạch năm 2019 giải ngân được 1.822.330/2.802.629 triệu đồng, đạt tỷ lệ 65,02%, cụ thể từng nguồn vốn như sau:- Nguồn ngân sách địa phương:+ Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức (bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) giải ngân được 392.877/527.420 triệu đồng, đạt tỷ lệ 74,49% kế hoạch;+ Vốn Xổ số kiến thiết giải ngân được 722.830/1.180.000 triệu đồng, đạt tỷ lệ 61,26% kế hoạch.+ Nguồn...

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tháng 8/2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (26/08/2019)

Tính đến ngày 19/8/2019, vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2019 giải ngân được 1.252 tỷ đồng trên tổng số vốn được duyệt 2.717 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 46,08%, cụ thể từng nguồn vốn như sau:- Nguồn ngân sách địa phương:+ Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức giải ngân được 280 tỷ đồng trên tổng số 527 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 53,15% kế hoạch;+ Vốn Xổ số kiến thiết giải ngân được 434 tỷ đồng trên tổng số 1.180 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 36,76% kế hoạch.+ Nguồn bội chi ngân sách địa phương: chưa có giải ngân.+ Nguồn vốn tăng thu sử dụng đất 2018: giải ngân gần 50 tỷ đồng trên tổng số 77,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 64,08%.- Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ:+ Nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu giải ngân được gần 202 tỷ đồng trên tổng số 293 tỷ đồng đồng, đạt tỷ lệ 68,79% kế hoạch; + Vốn trái phiếu chính phủ giải ngân được gần 99 tỷ đồng trên tổng số 113,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 86,98% kế hoạch;...

Triển khai Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu năm 2017 chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019 tiếp tục sử dụng (05/08/2019)

Ngày 02/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu năm 2017 chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019 tiếp tục sử dụng. Cụ thể như sau:         Phân bổ tổng vốn 20.000 triệu đồng (trong tổng số 140.000 triệu đồng được phê duyệt tại Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) cho Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất thực hiện nhiệm vụ Giải phóng mặt bằng công trình dự án Quy hoạch xây dựng khu Sân vận động.          Theo đó, Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất chịu...

Triển khai Quyết định số 187/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn (điều chỉnh nội bộ) và một phần kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn ngân sách địa phương (02/08/2019)

Ngày 23/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 187/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn (điều chỉnh nội bộ) và một phần kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn ngân sách địa phương, trong đó:          1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 nguồn ngân sách địa phương: Điều chỉnh nội bộ từ nguồn vốn Xổ số kiến thiết (XSKT) và chủ đầu tư thực hiện đối với một số dự án như sau:          - Dự án đầu tư nâng cấp các trạm truyền thanh cơ sở: Tăng nguồn vốn XSKT từ 7.885 triệu đồng lên 8.385 triệu đồng (tăng 500 triệu...

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tháng 7/2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (22/07/2019)

Tính đến ngày 19/7/2019, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 giải ngân được trên 1.150 tỷ đồng trên tổng số vốn được duyệt 2.717 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 42,33% kế hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết nguồn vốn kế hoạch năm 2018 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. (04/07/2019)

Qua kết quả rà soát, đối chiếu số liệu tạm ứng, số dư dự toán và nhu cầu sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2018 của Sở Tài chính với Kho bạc Nhà nước và các chủ đầu tư, số vốn kế hoạch năm 2018 được kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là hơn 480 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương là hơn 119 tỷ đồng, ngân sách Trung ương là hơn 361 tỷ đồng.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư