Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Kế hoạch trung hạn 5 năm(2016-2020)
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020 lũy kế đến tháng 06/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (25/06/2020)

Tính đến ngày 22/6/2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 giải ngân được 1.008.395/3.138.632 triệu đồng, đạt tỷ lệ 32,13%, cụ thể từng nguồn vốn như sau:- Nguồn ngân sách địa phương:+ Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức (bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) giải ngân được 309.628/596.420 triệu đồng, đạt tỷ lệ 51,91% kế...

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020 lũy kế đến tháng 05/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (25/05/2020)

Tính đến ngày 18/5/2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 giải ngân được 649.641/3.045.632 triệu đồng, đạt tỷ lệ 21,33%, cụ thể từng nguồn vốn như sau:- Nguồn ngân sách địa phương:+ Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức (bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) giải ngân được 210.049/596.420 triệu đồng, đạt tỷ lệ 35,22% kế...

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020 lũy kế đến tháng 04/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (18/05/2020)

Tính đến ngày 21/4/2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 giải ngân được 522.184/3.045.632 triệu đồng, đạt tỷ lệ 17,15%, cụ thể từng nguồn vốn như sau:

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020 lũy kế đến tháng 04/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (18/05/2020)

Tính đến ngày 21/4/2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 giải ngân được 522.184/3.045.632 triệu đồng, đạt tỷ lệ 17,15%, cụ thể từng nguồn vốn như sau:

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (18/05/2020)

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia;

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (18/05/2020)

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia;

Thông báo vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019 được kéo dài thanh toán đến hết ngày 31/12/2020. (18/05/2020)

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 về việc xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau.

Thông báo vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019 được kéo dài thanh toán đến hết ngày 31/12/2020. (18/05/2020)

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 về việc xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau.

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư