Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Góp ý dự thảo ấn phẩm
Góp ý dự thảo Đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (01/06/2020)

Thực hiện văn bản số 2243/UBND-TH ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc dự thảo Đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Quý cơ quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề cương nêu trên, gửi về Sở trước ngày 03/6/2020, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định.Rất mong sự quan tâm phối hợp của các Quý cơ quan, đơn...

Góp ý dự thảo Đề cương báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (13/05/2020)

Thực hiện văn bản số 1977/UBND-TH ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Đề án báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề cương nêu trên, bao gồm nội dung, phân công và hệ thống chỉ tiêu. Ý kiến góp ý của cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18/5/2020, để Sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định.Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp...

Phối hợp tham gia góp ý đối với dự thảo Đề án Phát triển kinh tế ban đêm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo. (03/03/2020)

Thực hiện Công văn số 425/VP-KT ngày 28/02/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý dự thảo Đề án Phát triển kinh tế ban đêm; Để có đủ cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề án Phát triển kinh tế ban đêm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo. Văn bản đóng góp của Quý cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Tổng hợp, Quy...

Phối hợp đóng góp ý kiến hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động của UBNd tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (19/12/2019)

Thực hiện tinh thần Công văn số 5608/UBND-TH ngày 11/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công chuẩn bị nội dung cho việc tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2020;Để làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, khẩn trương nghiên cứu đóng góp ý kiến dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm...

Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Phát triển bền vững (27/11/2019)

Thực hiện Công văn số 5392/UBND-TH ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về việc nghiên cứu, góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Phát triển bền vững;Để có đủ cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Phát triển bền vững do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo.Văn bản đóng góp của Quý cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Tổng hợp, Quy hoạch) và gửi qua địa chỉ email: ksangtran100288@gmail.com trước ngày 02/12/2019. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện theo tinh thần công văn...

Góp ý dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2) (25/11/2019)

Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2209/UBND-TH ngày 27/5/2019 về việc tổ chức lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị về dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa dự thảo báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch.Nhằm đảm bảo chất lượng nội dung, thông tin trong dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh để chuẩn bị tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư...

Về việc phối hợp đóng góp ý kiến dự thảo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Công văn số 1531/SKHĐT-THQH ngày 11/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (11/11/2019)

Thực hiện Công văn số 5011/UBND-TH, ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề xuất góp ý dự thảo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;để có đủ cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với 02 dự thảo: Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành và địa phương; Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo.Văn bản đóng góp của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu...

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư