Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Đăng ký kinh doanh
Thông báo khóa tập huấn “thúc đẩy kinh doanh trực tuyến” (06/04/2021)

Thông báo khóa tập huấn “thúc đẩy kinh doanh trực tuyến”

Góp ý dự thảo kế hoạch và đề cương Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 (06/04/2021)

Thực hiện Công văn số 1205/UBND-KT ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý dự thảo kế hoạch và đề cương Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)

Ngày 03/02/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 167/QĐ-TTg phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 04/3/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ (23/03/2021)

Ngày 04 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Trong nội dung Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đưa ra mục tiêu và 08 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phấn đấu thực hiện.

Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 (15/03/2021)

Ngày 12/3/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 340/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030" với các quan điểm phát triển, mục tiêu và định hướng như sau:

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 01 năm 2021 (10/03/2021)

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 01 năm 2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 02 năm 2021 (10/03/2021)

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 02 năm 2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 01 năm 2021 (10/03/2021)
Icon Image

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 01 năm 2021 

Xin ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 (18/01/2021)

Thực hiện Công văn số 110/UBND-TH ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư