Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Công tác đấu thầu
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 (04/06/2020)
Icon Image

Để kịp thời tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 theo yêu cầu tại Công văn số 8910/BKHĐT-QLĐT ngày 26/11/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị lập báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 đối với dự án, công trình do đơn vị quản lý và phê duyệt, trong đó nội dung báo cáo và các biểu mẫu theo công văn hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 (04/06/2020)
Icon Image

Để kịp thời tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 theo yêu cầu tại Công văn số 8910/BKHĐT-QLĐT ngày 26/11/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị lập báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 đối với dự án, công trình do đơn vị quản lý và phê duyệt, trong đó nội dung báo cáo và các biểu mẫu theo công văn hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu năm 2013 (04/06/2020)
Icon Image

Ngày 26/6/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nghị định có 15 chương,130 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu năm 2013 (04/06/2020)
Icon Image

Ngày 26/6/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nghị định có 15 chương,130 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014.

Một số thuật ngữ pháp lý trong Luật Đấu thầu năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014 (04/06/2020)
Icon Image

Luật Đấu thầu năm 2013 bao gồm 13 chương, 96 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.Theo đó, một số thuật ngữ pháp lý trong Luật Đấu thầu năm 2013 được quy định thống nhất như sau:

Một số thuật ngữ pháp lý trong Luật Đấu thầu năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014 (04/06/2020)
Icon Image

Luật Đấu thầu năm 2013 bao gồm 13 chương, 96 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.Theo đó, một số thuật ngữ pháp lý trong Luật Đấu thầu năm 2013 được quy định thống nhất như sau:

Một số thuật ngữ pháp lý trong Luật Đấu thầu năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014 (19/02/2014)

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước tại Công văn 92/SKH-XDCB ngày 19/02/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.Tải file tại đây.Phòng...

Quốc hội thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi) (28/11/2013)

(MPI Portal) - Ngày 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi) với đa số phiếu tán thành....

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013 (28/11/2013)

Thực hiện công văn số 9425/BKHĐT-QLĐT ngày 21/11/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013.Để kịp thời tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị lập báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013 đối với các dự án, công trình do đơn vị quản lý và phê duyệt,...

Thẩm định kế hoạch đấu thầu các gói thầu phù hợp với nguồn vốn đã bố trí cho dự án (05/03/2013)

Ngày 11/12/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4513/UBND-KT về việc thẩm định kế hoạch đấu thầu các gói thầu phù hợp với nguồn vốn đã bố trí cho dự án. Theo đó, để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khi thẩm định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu hoặc một phần kế hoạch đấu thầu của dự án, chỉ xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt các gói thầu có nội dung và giá gói thầu phù hợp với nguồn vốn đã được bố...

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư