Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Ngày 16/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 374/QĐ-UBND về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020...
Ngày 13 tháng 11 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1804/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP vào ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
Gần đây Bạc Liêu được biết đến là tỉnh khá tốt trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo với số vốn đăng ký đầu tư đăng ký khoảng 5 tỷ USD. Tỉnh Bạc Liêu...
Ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 134/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết...
Tại phiên họp ngày 14/02/2020, sau khi nghe Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế...
Ngày 12/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành công bố Kết luận thanh tra các dự án do Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Giấy mời số 206/GM-VP ngày 16/10/2020 và Thông báo số 110/TB-VP ngày 19/10/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham dự Hội thảo góp ý hoàn thiện Đề án...
SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư