Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025

Kinh tế tổng hợp
Thứ hai, 28/09/2020, 15:39
Màu chữ Cỡ chữ
Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025

Thực hiện Công văn số 4084/UBND-TH ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025 theo các nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020: Tập trung đánh giá nghiêm túc, khách quan, trung thực tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương mình trong 05 năm 2016 - 2020 (trong đó, có so sánh với mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch 05 năm 2016 – 2020 và so sánh với kết quả thực hiện 05 năm 2011 – 2015; phân tích làm rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, tồn tại để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới, trong đó có đánh giá tác động của đại dịch Covid-19).

2. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025: căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo kế thừa những thành quả của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020, bảo đảm lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển của từng ngành, lĩnh vực, lợi thế so sánh của từng địa phương và đảm bảo phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển chung của tỉnh.

Lưu ý: Báo cáo kế hoạch bao gồm phần lời văn, phần phụ lục các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bạc Liêu), trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu giai đoạn 2016- 2020 xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch của các đơn vị hoàn thành và gửi văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi qua địa chỉ Email: tonghopbl@yahoo.com.vn chậm nhất vào ngày 05 tháng 10 năm 2020. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã và thành phố tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025 theo đúng nội dung và thời gian quy định nói trên./.

Số lượt xem: 1987

Phòng THQH

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư