Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Về việc triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng và tăng cường kiểm tra, giám sát trong hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh

Đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ hai, 11/05/2020, 14:06
Màu chữ Cỡ chữ
Về việc triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng và tăng cường kiểm tra, giám sát trong hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Văn bản số 542/UBND-TH ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh, về việc đôn đốc triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng và tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo hiệu quả công tác đầu thầu, hạn chế tiêu cực, vi phạm trong hoạt động đấu thầu.
Để thực hiện tốt công tác đấu thầu qua mạng theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và Văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://skhdt.baclieu.gov.vn), Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh (chủ đầu tư), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:
1. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTG ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước và Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; Quyết liệt đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng các gói thầu thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình đạt các mục tiêu đã được UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh, về thực hiện đấu thầu qua mạng đến năm 2025 của tỉnh Bạc Liêu và thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2019, về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, đề nghị các đơn vị thường xuyên tự kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, đầy lùi một số hành vi tiêu cực, vi phạm biến tướng trong hoạt động đấu thầu; chủ động thông tin rộng rãi về những gói thầu đấu thầu qua mạng qua các phương tiện truyền thông, giúp các nhà thầu tiếp cận kịp thời thông tin để tham dự. v.v…
2. Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể cần quan tâm một số nội dung chính sau:
- Về đăng tải thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm, bên mời thầu phải đính kèm các tài liệu như: Quyết định phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển đã được phê duyệt.
- Về thực hiện đấu thầu qua mạng: Trong năm 2020 các chủ đầu tư, bên mời thầu phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ 100% các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù; đồng thời đối với gói thầu thuộc hạn mức đấu thầu qua mạng được tổ chức lựa chọn nhà thầu sau ngày 31/01/2020 được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không đấu thầu qua mạng, thì phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đảm bảo phù hợp với lộ trình nêu trên,v.v…
Lưu ý: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phổ biến, triển khai Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến các đơn vị tại Văn bản số 1780/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 26/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,do đó đề nghị các đơn vị cập nhật để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu các quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3. Liên quan đến việc triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng, trong thời gian qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều Văn bản phổ biến, đôn đốc ,nhắc nhỡ và đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện (Công văn số 798/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 20/6/2019, số 959/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 27/7/2019, số 1557/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 14/11/2019, số 1652/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 05/12/2019, số 1780/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 26/12/2019 ). Do đó, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền đối với việc không thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thực hiện về đấu thầu qua mạng cũng như quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của UBND tỉnh tại Văn bản số 542/UBND-TH ngày 14/02/2020.
Nhận được Văn bản này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan nghiêm túc thực hiện./.
Công văn số 204/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 21/02/2020 của Sở KH&ĐT.

Số lượt xem: 702

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư