Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Về phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ KH&ĐT và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019

Đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ hai, 11/05/2020, 14:05
Màu chữ Cỡ chữ
Về phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ KH&ĐT và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019

Thực hiện Văn bản số 2366/UBND-TH ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;Mục I.7 phần A, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/02/2019 của UBND tỉnh, về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019.

Để thực hiện tốt các yêu cầu, quy định nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

I. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03/CT-BKHĐT NGÀY 24/5/2019 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh (chủ đầu tư), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, phổ biến Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến các đơn vị trực thuộc do mình quản lý để biết và tổ chức thực hiện đạt các yêu cầu, mục tiêu của Chỉ thị đề ra.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải tổ chức triển khai, phổ biến Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các thị trấn, phường, xã của đơn vị mình để biết thực hiện theo quy định.

2. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh (chủ đầu tư), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tự kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, đầy lùi một số hành vi tiêu cực, một số hành vi vi phạm biến tướng và diễn biến phức tạp trong hoạt động đấu thầu như: (1) đưa các tiêu chí không phù hợp vào HSMT/HSYC nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu; (2) cản trở việc mua HSMT và nộp HSDT của nhà thầu; (3) quá trình đánh giá HSDT/HSĐT còn mang tính chủ quan, không minh bạch, cố tình loại nhà thầu vì những sai sót không nghiêm trọng, không cho phép nhà thầu làm rõ hoặc không thực hiện làm rõ tạo bất lợi đối với một số nhà thầu, bỏ qua những sai sót nghiêm trọng đối với những nhà thầu có quan hệ “thân hữu, theo địa bàn, theo ngành”; (4) công tác thẩm định còn hình thức, chưa đi vào thực chất, nhiều trường hợp báo cáo thẩm định chỉ nêu lại nội dung của Tờ trình mà không đưa ra nhận xét, kiến nghị cụ thể; (5) việc thực hiện đấu thầu qua mạng còn chậm so với lộ trình quy định, việc đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời sơ tuyển không đúng quy định, sai lĩnh vực gói thầu làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận thông tin của nhà thầu;(6) công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu thầu chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng và số lượng các cuộc thanh tra chuyên sâu về đấu thầu còn hạn chế so với yêu cầu thực tế; (7) công tác giải quyết kiến nghị còn chậm trễ, chưa thấu đáo dẫn đến tình trạng khiếu nại, kiến nghị kéo dài và vượt cấp;…

3. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh (chủ đầu tư), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện đúng các quy định của Luật Đấu thầu; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT/BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015, số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015, số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh, về thực hiện đấu thầu qua mạng đến năm 2025 của tỉnh Bạc Liêu; Văn bản số 2366/UBND-TH ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh, v.v..., trong đó, cần tập trung thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật đấu thầu đối với: công tác lập HSMT/HSYC; việc đăng tải thông báo mời thầu và thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu; công tác phát hành HSMT/HSYC; công tác đánh giá HSDT/HSĐX; công tác thẩm định các nội dung trong đấu thầu; việc thực hiện đấu thầu qua mạng; công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi trong đấu thầu; công tác giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm trong đấu thầu; việc thực hiện trách nhiệm quản lý trong đấu thầu, v.v… theo đúng quy định tại Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Các đơn vị có thể tải Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://skhdt.baclieu.gov.vn hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ  http://mpi.gov.vn.

II. VỀ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH 2019

Căn cứ Mục I.7 phần A, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/02/2019 của UBND tỉnh, về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019.Qua theo dõi, giám sát tình hình thực hiện và giá trị giải ngân vốn các công trình, dự án trong 6 tháng năm 2019, xét thấy tiến độ triển khai thực hiện các dự án và tình hình giải ngân của các Chủ đầu tư chưa đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra, vấn đề này sẽ ảnh hưởng chung đến công tác giải ngân, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Do đó, để thực hiện tốt công tác giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019 cũng như tiến độ chuẩn bị và thực hiện các dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trong năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đơn vị cần tích cực, chủ động, có kế hoạch, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện với một số nội dung sau:

1. Đối với các công trình, dự án được phân bổ từ các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ (nguồn vốn: Hỗ trợ mục tiêu, trái phiếu Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia; vốn nước ngoài (ODA),…), đề nghị các Chủ đầu tư cần có giải pháp quyết liệt và tập trung ưu tiên giải ngân các nguồn vốn này theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Đối với các Chủ đầu tư, nhất là các Ban quản lý dự án chuyên ngành (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cầnquyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo các bộ phân chuyên môn, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Riêng đối với các dự án bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng cần phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan và địa phương để giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai thi công theo tiến độ được duyệt; đồng thời các Chủ đầu tư cần xem công tác giải ngân vốn và triển khai thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian, đúng theo các quy định của pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ. Những công trình, dự án đã có sản phẩm, khối lượng thực hiện Chủ đầu tư cần khẩn trương thực hiện các thủ tục giải ngân với Kho Bạc nhà nước theo đúng các quy định.

Đối với những công trình, dự án đã được bố trí vốn kế hoạch năm 2019 nhưng khó có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết vốn đã bố trí đề nghị các chủ đầu tư sớm báo cáo cấp thẩm quyền cho phép điều chỉnh nội bộ vốn hoặc điều chỉnh trả về ngân sách tỉnh, tránh tình trạng đến cuối năm mới xin điều chỉnh vốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân chung của tỉnh (các chủ đầu tư phải đánh giá đúng tình hình về tiến độ, khối lượng, các khó khăn khách quan, chủ quan trong việc triển khai các công trình, dự án để có đề xuất phù hợp và chịu trách nhiệm toàn diện trước cấp thẩm quyền về đề xuất việc điều chỉnh vốn của đơn vị mình). Mọi sự chậm trễ trong quá trình thực hiện các dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

3. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân các nguồn vốn do Tỉnh quyết định đầu tư, cần tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án do UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư, quản lý chi trên địa bàn; đồng thời hỗ trợ cho các Chủ đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhất là trong việc phối hợp xử lý đối với các dự án bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng, nhằm đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng tiến độ được duyệt.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc đề nghị Chủ đầu tư thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ, về giám sát và đánh giá đầu tư, Thông tư số 22/2015/TT-BKH ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư để các cơ quan liên quan, cấp thẩm quyền kịp thời xử lý theo quy định. Đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo giám sát trực tuyến theo Thông tư số 13/2016/TT-BKH ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.

Số lượt xem: 544

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư