Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Tin thời sự trong nước
Thứ hai, 04/03/2019, 09:59
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

           Thực hiệnCông văn số 735/UBND-KT ngày 26/02/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu triển khai thực hiện và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung tại Quyết định nêu trên thuộc phạm vi, trách nhiệm của tỉnh.

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo Đề cương được ban hành tại Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Về mốc thời gian xây dựng Báo cáo: Sử dụng số liệu về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã bắt đầu từ thời điểm ngày 31/12/2003 đến thời điểm ngày 31/12/2018.

Báo cáo của Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và file word qua địa chỉ email: danhchuongskhdt@gmail.comchậm nhất ngày17/3/2019để tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đính kèm:

- Công văn số 217/SKHĐT-ĐKKD ngày 01/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Công văn số 735/UBND-KT ngày 26/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Phòng Đăng ký kinh doanh (TL).

Số lượt xem: 240

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư