Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai Nghị định số 132/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

ODA - FDI - NGO
Thứ hai, 11/05/2020, 23:00
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Nghị định số 132/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Ngày 01/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, cụ thể:

          1. Sửa đổi, bổ sung: Khoản 4a, 15, 15a, 16, 18, 20, 20a, 21, 22, 23, và 25 Điều 3; Điều 5; Điều 6; Điều 8; Điều 10; khoản 1 Điều 11; khoản 3, 4 Điều 12; Điều 13; tên Điều 16; Điều 16a; khoản 2 Điều 19; khoản 1, 2 Điều 21; khoản 1 Điều 24; Điều 27; Điều 31; khoản 2, 3 và 4 Điều 32; khoản 2, 3 và 4 Điều 35; khoản 3, 3a, 3b, 3c Điều 36; khoản 1, 2 và 5 Điều 37; Điều 39; Điều 45a, 45b, 45c; khoản 1 Điều 47; Điều 53; khoản 4, 6, 6a, 6b, 7 và 8 Điều 58; khoản 3a, 4, 5, 6, điểm I khoản 7 Điều 59; khoản 3, 4 và 6 Điều 60; khoản 4 Điều 61; khoản 2, 3, Điều 64; khoản 2, 3 Điều 65.

          2. Bổ sung Chương IIIa, Chương  Va; đổi tên Chương II, Chương III và thay thế Phụ lục I, Phụ lục II.

          3. Bãi bỏ: Khoản 7 Điều 3; Điều 17; điểm b, c khoản 5 Điều 26; điểm b, c khoản 6 Điều 26; khoản 7, 8 Điều 26; khoản 4, 5 và 6 Điều 29; Điều 38; Điều 40; Điều 45; khoản 3 Điều 46; Điều 50; điểm e khoản 7 Điều 59; khoản 5 Điều 60; cụm từ “chương trình, dự án ô” tại khoản 4 Điều 46; cụm từ “phi dự án” tại các Điều của Chương II, III; Phụ lục IV và IX; Mục XI tại Phụ lục VII; Mục X tại Phụ lục X.

          4. Thay thế từ “Văn kiện” thành “Báo cáo nghiên cứu khả thi” tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; Phụ lục V, VI, VII.

          Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trên cơ sở đó thông báo đến các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, áp dụng.

          Xem chi tiết tại đây: Nghị định số 132/2018/NĐ-CP

Số lượt xem: 3297

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư