Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình thực hiện các dự án ODA của Chính phủ Đức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

ODA - FDI - NGO
Thứ sáu, 21/11/2014, 13:34
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình thực hiện các dự án ODA của Chính phủ Đức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

1.  Dự án “Quản lý bền vững hệ sinh thái rừng ven biển tỉnh Bạc Liêu”

Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2009, với tổng vốn đầu tư là 1.760.000 EUR (trong đó vốn viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Đức là 1.600.000 EUR, còn lại là vốn đối ứng của địa phương). Địa điểm thực hiện: các huyện Hòa Bình, Đông Hải và thị xã Bạc Liêu (nay là thành phố Bạc Liêu).

Mục tiêu chung của dự án là cải thiện chức năng sinh thái của hệ thống rừng ven biển và đời sống của người dân sống dựa vào rừng ven biển, với 5 mục tiêu cụ thể, gồm: khôi phục hệ thống rừng ven biển và đa dạng sinh học; bảo tồn sân chim Bạc Liêu; nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng rừng và đất rừng của người dân địa phương sống phụ thuộc vào rừng nhằm cải thiện cuộc sống; tăng cường thể chế nhằm tăng cường năng lực quản lý của các cơ quan ở tỉnh Bạc Liêu có liên quan đến rừng ngập mặn, thủy sản, đa dạng sinh học, chính sách sử dụng đất, ý thức bảo vệ môi trường và quản lý tổng hợp vùng ven biển; xây dựng mạng lưới, thiết lập hệ thống thông tin nhằm chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm từ các khu vực vùng ven biển của đồng bằng sông Cửu Long. Dự án đã kết thúc vào cuối năm 2011 và đã hoàn thành tương đối các mục tiêu của dự án, kết quả cụ thể như sau:

- Dự án đã góp phần khôi phục hệ thống rừng ven biển và đa dạng sinh học với những phần việc cụ thể như: nghiên cứu tác động của thuỷ triều, dòng chảy và tình trạng xói lở ven bờ, đánh giá tác động của nó đối với các hệ sinh thái ven biển, xác định nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục; lập bản đồ hiện trạng rừng và đánh giá lập địa để đề xuất những loài cây thích nghi trên những điều kiện lập địa cụ thể; thử nghiệm các phương thức phục hồi rừng thích hợp; thực hiện trồng 10 ha cây Dà để phục hồi rừng trên các khoảng đất trống thuộc vùng phòng hộ rất xung yếu; bước đầu thiết lập Vườn sưu tập thực vật rừng ngập mặn với quy mô 5 ha, chuẩn bị trồng sưu tập 26 loài cây rừng ngập mặn và 6 loài cây gia nhập rừng ngập mặn; điều tra đa dạng sinh học của hệ động vật và thực vật vùng ven biển; thiết lập các điểm trình diễn về đa dạng hoá và cải thiện cấu trúc các khu rừng Đước trồng trong vùng đệm nhằm tăng cường khả năng phòng hộ; thiết lập một khu vực đồng quản lý trong vùng phòng hộ rất xung yếu nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi tự nhiên không bị tác động; thiết lập vườn ươm cung cấp cây con cho công tác trồng rừng,…

- Bên cạnh đó dự án còn đề ra những biện pháp nhằm góp phần bảo tồn Sân chim Bạc Liêu với những việc làm cụ thể như: phân tích hiện trạng quản lý sân chim, đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện thực trạng quản lý và tiến hành các biện pháp thử nghiệm phù hợp; cải thiện hệ thống quản lý nước: đã nạo vét 1 hồ nước ngọt và 3.516 mét kênh xương cá để cải thiện chất lượng nước cho vườn chim; triển khai các biện pháp bảo vệ vườn chim: như trang bị 02 máy bơm chữa cháy và trồng 1.266 gốc tre gai làm hàng rào xanh nhằm bảo vệ vườn chim.

- Về hỗ trợ cộng đồng địa phương: dự án đã đánh giá mức độ phụ thuộc của người dân địa phương và những người không có đất vào nguồn tài nguyên ven biển của cư dân địa phương (nguồn lợi trực tiếp và gián tiếp); phân tích những điểm yếu trong hệ thống canh tác tổng hợp, từ đó đề xuất các mô hình canh tác phù hợp để nhân rộng, tập huấn kỹ năng đi biển cho 1.500 thuyền viên; xây dựng các mô hình thí điểm hệ thống canh tác Lâm-Nông-Ngư kết hợp và chuyển giao kỹ thuật cho dân; nghiên cứu các phương thức sinh kế hiện tại của người dân địa phương và tìm ra những giải pháp có thể nhằm nâng cao chuỗi giá trị cho các sản phẩm/người sản xuất tại địa phương; tiến hành các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân Bạc Liêu về lợi ích của rừng ở vùng ven biển và quản lý bền vững vùng ven biển; lồng ghép các chủ đề môi trường về rừng ven biển  vào các hoạt động ngoại khoá trong trường học

- Về tăng cường thể chế: dự án đã tăng cường năng lực 3 trạm quan trắc môi trường cho vùng ven biển, xây dựng các qui chế quản lý hệ sinh thái ven biển; tổ chức các chuyến tham quan học tập kinh nghiệm quản lý trong nước và nước ngoài; mở các lớp đào tạo tiếng Anh giao tiếp, lớp kiểm lâm viên cho cán bộ dự án và cán bộ kiểm lâm.

- Về xây mạng lưới: thường xuyên cập nhật, trao đổi các thông tin và các kết quả nghiên cứu về các quá trình sinh thái ở vùng ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long, hợp tác đào tạo, thực hiện chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức với các dự án GTZ ở đồng bằng sông Cửu Long như tổ chức các cuộc thi, ngày hội, hội thảo chuyên đề.

2. Dự án “ Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học ở tỉnh Bạc Liêu, Việt nam”:

Đây là Dự án thành phần thuộc chương trình "Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long/Biến đối khí hậu và các hệ sinh thái ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long – ICMP/CCCEP". Dự án đã được triển khai từ năm 2011 đến nay theo Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 19/08/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt "Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học ở tỉnh Bạc Liêu" và Thỏa thuận thực hiện được ký kết giữa UBND tỉnh Bạc Liêu và Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) với nội dung sau :

- Mục tiêu dự án: 

+ Mục tiêu dài hạn của dự án: Tăng cường chức năng sinh thái của rừng ven biển góp phần cải thiện sinh kế của người dân địa phương sống phụ thuộc vào tài nguyên vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu.

+ Mục tiêu cụ thể của giai đoạn: Nâng cao hiệu quả phòng hộ của các cánh rừng ven biển thông qua sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy đa dạng sinh học

- Các kết quả chính của Dự án:

+ Kết quả đầu ra 1: Khôi phục rừng ven biển và đa dạng sinh học.

+ Kết quả đầu ra 2: Bảo tồn Vườn chim Bạc Liêu.

+ Kết quả đầu ra 3: Cộng đồng địa phương.

+ Kết quả đầu ra 4: Tăng cường thể chế.

+ Kết quả đầu ra 5: Xây dựng mạng lưới.

+ Kết quả đầu ra 6: Giáo dục Môi trường.

- Kinh phí thực hiện: 3.850.000EUR, trong đó:

+ Vốn ODA của Chính phủ Đức: 3.500.000 EUR

+ Vốn đối ứng của tỉnh:                 350.000 EUR

- Thời gian thực hiện: 04 năm (2011-2014)

- Địa điểm thực hiện: Các huyện Hòa Bình, Đông Hải, Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Vĩnh Lợi và thành phố Bạc Liêu

3. Đánh giá kết quả thực hiện 02 Dự án đã qua:

Nhìn chung, cả 02 Dự án đã thực hiện tại tỉnh Bạc Liêu đã đạt được những thành tựu đánh kể phù hợp với mục tiêu ban đầu của dự án đặc biệt về các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh góp phần làm cơ sở cho những hoạch định thiết thực trong tương lai với mục đích quản lý bền vững tài nguyên và ổn định đời sống dân cư gắn liền với kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh.

Tất cả các hoạt động thuộc các kết quả chính của cả 2 dự án đều được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch đề ra. Dự án đã có những nghiên cứu, thí điểm mô hình đạt hiệu quả nhằm tăng cường chức năng bảo vệ bờ biển như hàng rào chữ T, trồng nhiều loài cây nhằm tăng tỷ lệ đa dạng sinh học của rừng ngập mặn; Gia tăng sinh kế cho người dân thông qua các mô hình nuôi trồng thủy sản, các hệ thống canh tác lúa, nhân và phân phát các loại giống chịu mặn phù hợp với đại phương; Thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật canh tác, kỹ thuật đi biển…

Các dự án cũng đã có những hoạt động hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho một số cán bộ của tỉnh thông qua đào tạo, tập huấn, tham quan….

Cả 02 dự án cũng đã đạt được các kết quả tích cực về giáo dục môi trường cho người dân cũng như cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thông qua các hoạt động như: Phát động các chương trình thu gom rác thải, ngày Thứ 7 xanh sạch đẹp, các chiến dịch trồng rừng, các cuộc thi vẽ tranh về môi trường, hỗ trợ hướng dẫn lập vườn ươm cây giống trồng rừng trong các trường học….và ban hành các tài liệu Giáo dục môi trường áp dụng cho các trường THCS và PTTH trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Để tiếp tục các thành quả của 02 dự án đã đạt được và thực hiện thành công mục tiêu của Chương trình ICMP/CCCEP, trong thời gian tới tỉnh Bạc Liêu tiếp tục kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh thực hiện dự án mới cụ thể như sau:

- Tên dự án: “Quản lý tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn tỉnh Bạc Liêu”.

- Mục tiêu dự án: Quản lý và bảo vệ hiệu quả các hệ sinh thái ven biển và rừng ngập mặn nhằm giảm nhẹ và thích ứng với hiểm họa môi trường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

- Các kết quả đầu ra dự kiến:

+ Đầu ra 1 - Quản lý vùng ven biển và bảo vệ bờ biển: bao gồm các hoạt động dự kiến sau:

* Nhân rộng mô hình trồng rừng trên bãi bồi có sử dụng hàng rào tre bảo vệ (dự kiến trồng 400 ha cây Mấm biển từ xã Vĩnh Thịnh đến xã Điền Hải)

* Tiếp tục thiết lập các vườn sưu tập thực vật để thí điểm trồng các loài cây đa dạng sinh học

* Thiết lập các vườn ươm giống cây ngập mặn

+ Đầu ra 2 – Bảo tồn sân chim Bạc Liêu

* Nâng cấp nhà sưu tập vườn chim Bạc Liêu

* Nạo vét các kênh dẫn nước

+ Đầu ra 3 – Sinh kế bền vững

* Nhân rộng các mô hình lúa chịu mặn

* Nhân rộng các mô hình canh tác lâm – ngư kết hợp

* Tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho nông dân

* Xây dựng các mô hình sinh kế bền vững cho cộng đông dân cư ven biển đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân tộc Khmer

* Hỗ trợ cộng đồng địa phương xử lý các thiệt hại do lũ và xâm nhập mặn gây ra như xây cống xả lũ, ngăn mặn….

+ Đầu ra 4 – Quản lý các giải pháp kỹ thuật:

* Xây dựng các chính sách, phát triển thể chế

* Phát triển nguồn nhân lực bằng cách tổ chức đào tạo đi vào chiều sâu của 04 chuyên đề Quản lý vùng ven biển; Quản lý các giải pháp kỹ thuật; Sinh kế bền vững; Nhận thức về môi trường. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ công chức, các cán bộ kỹ thuật tại các Sở, ban ngành cấp tỉnh, huyện, xã…

+ Đầu ra 5 – Nâng cao nhận thức môi trường

* Tiếp tục thực hiện và nhân rộng các hoạt động, kết quả thành công về giáo dục môi trường trong nhà trường và trong cộng đồng. Tích hợp giáo dục môi trường vào trong các môn học Sinh học, Địa lý và Giáo dục công dân….

Thực hiện hoàn thành các Kết quả đầu ra trên sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân vùng ven biển, nâng cao đời sống cho cộng đồng nhằm giảm bớt tác động đến rừng góp phần bảo vệ rừng phòng hộ, nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường...

- Thời gian thực hiện: từ năm 2014 đến năm 2017.

- Kinh phí dự kiến:         3.850.000 EUR, trong đó:

+ Nguồn vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức/Chính phủ Úc: 3.500.000 EUR

+ Nguồn vốn đối ứng: 350.000 EUR.

-  Tổ chức đề xuất thực hiện: Tổ chức hợp tác kỹ thật Đức - GIZ.

 

- Tổ chức đối tác ở địa phương: UBND tỉnh Bạc Liêu, Sở Nông Nghiệp & PTNT và các Sở, Ban, Ngành khác có liên quan.

Phòng HTĐT - Sở KH&ĐT

 

 

Số lượt xem: 297

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư