Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công Quí I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch trúng hạn 5 năm|Tin chạy top
Thứ năm, 25/03/2021, 14:39
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công Quí I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, Văn bản số 642/VPCP ngày 26/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và Văn bản số 813/BKHĐT-TH ngày 09/02/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 và kéo dài kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020. Trên các cơ sở đó, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kịp thời tham mưu ra quyết định phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 với tổng số vốn 3.330.348 triệu đồng, cụ thể theo từng nguồn như sau:

- Nguồn ngân sách địa phương: 2.223.150 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn XDCB tập trung trong nước: 396.550 triệu đồng; Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 140.000 triệu đồng; Vốn đầu tư từ nguồn thu XSKT: 1.400.000 triệu đồng; Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 286.600 triệu đồng.

- Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ: 1.107.198 triệu đồng, trong đó: Vốn hỗ trợ mục tiêu: 842.424 triệu đồng (hoàn trả vốn ứng trước NSTW 106.892 triệu đồng); Vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đại của các nhà tài trợ nước ngoài): 264.774 triệu đồng.

Nhìn chung, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tích cực, chủ động và phối hợp các Sở ngành có liên quan trong việc tham mưu UBND tỉnh ra quyết định phân bổ và thông báo kịp thời đến các Chủ đầu tư để triển khai thực hiện; các chủ đầu tư đã thực hiện cam kết hạ quyết tâm giải ngân đạt 95% trở lên.

Về kết quả giải ngân: Tính đến ngày 08/3/2021, kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giải ngân được 283.299/3.330.348 triệu đồng, đạt tỷ lệ 8,51%, cụ thể từng nguồn vốn như sau:

- Nguồn ngân sách địa phương:

+ Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức (bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) giải ngân được 126.719/396.550 triệu đồng, đạt tỷ lệ 31,96% kế hoạch;

+ Vốn Xổ số kiến thiết giải ngân được 138.855/1.400.000 triệu đồng, đạt tỷ lệ 9,92% kế hoạch.

+ Nguồn thu sử dụng đất giải ngân được 16.932/140.000 triệu đồng, đạt tỷ lệ 12,09%.

+ Nguồn bội chi ngân sách địa phương (286.600 triệu đồng) là chưa có giải ngân.

- Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ: Nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu 842.424 triệu đồng giải ngân được 792 triệu đồng, đạt 0,09% kế hoạch. Nguồn vốn ODA và vay ưu đãi 264.774 triệu đồng, đến thời điểm hiện nay chưa có giải ngân.

Đánh giá chung: Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương đã ban hành nhiều văn bản có liên quan đến công tác đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Tỉnh Bạc Liêu đã chủ động trong việc tổ chức triển khai thực hiện và sớm phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 đến các chủ đầu tư triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đạt kết quả còn thấp, chưa đạt kế hoạch đề ra và thấp hơn so với cùng kỳ (cùng kỳ 2020 giải ngân được 335.377/2.663.954 triệu đồng, đạt 12,59% kế hoạch).

Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện:

- Một số dự án đang trong quá trình triển khai công tác thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu nên chưa có khối lượng thanh toán và giải ngân.

- Một số dự án đã có khối lượng và chủ đầu tư đang làm thủ tục coq liên quan để thanh toán khối lượng.

- Việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công Quý I năm 2021 gặp trùng với khoảng thời gian nghỉ Tết âm lịch. Mặt khác, theo quy định thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2020 đến hết ngày 31/01/2021 nên các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm giải ngân hết vốn được giao trong năm 2020, từ đó cũng ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

- Theo điểm i, khoản 1, Điều 2 của Quyết định 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Đối với những nhiệm vụ, dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 cần tiếp tục hoàn thiện, phân bổ sau khi Quốc hội khóa XV quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025”, nên vốn kế hoạch năm 2021 chưa phân bổ khá lớn (tổng số 514.952 triệu đồng, trong đó NSTW 184.012 triệu đồng, NSĐP 330.940 triệu đồng) điều này cũng làm ảnh hướng đến kết quả giải ngân.

- Một số dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021, theo quy định khi khối lượng thực hiện đạt 80% phải thu hồi 100% số vốn ứng theo hợp đồng, do đó chưa kịp thời có khối lượng để tiếp tục thanh toán.

- Công tác giải phóng mặt bằng đã được các ngành các cấp quan tâm thực hiện, tuy nhiên vẫn còn một số dự án chưa giải quyết dứt điểm (như: các hộ bị ảnh hưởng chưa thống nhất về giá bồi thường, đất đang trong quá trình tranh chấp…), tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và tỷ lệ giải ngân.

- Đơn vị thi công chưa đạt theo kế hoạch đề ra, một phần do ảnh hưởng năng lực tài chính chưa đảm bảo.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021, góp phần cho sự phát triển của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng, tỉnh Bạc Liêu xin đề xuất một số giải pháp cần tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:

- Đề nghị các chủ đầu tư đẩy mạnh công tác lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán cũng như chủ động trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu để đủ điều kiện khởi công; tiếp tục đôn đốc nhà thầu đang thi công chưa đạt theo kế hoạch đẩy nhanh tiến độ; khi có khối lượng hoàn thành sớm hoàn thiện các thủ tục để thanh toán; công tác thương thảo, hoàn thiện hợp đồng cũng phải sớm hoàn thành để đủ điều kiện giải ngân vốn đầu tư và khởi công mới trong năm 2021; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án theo kế hoạch đề ra, gắn trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức, cá nhân với kết quả giải ngân của từng dự án được phân công.

- Chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi, rà soát và bám sát kế hoạch phân bổ chi tiết, đôn đốc nhắc nhở các chủ đầu tư đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời báo cáo khi có khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Đối với nguồn kế hoạch năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2021, đề nghị các chủ đầu tư chủ động, khẩn trương đối chiếu số liệu giải ngân với Kho bạc Nhà nước và báo cáo Sở Tài chính tổng hợp, sớm trình UBND tỉnh quyết định.

- Tiếp tục duy trì Hội nghị chuyên đề về xây dựng cơ bản hàng tháng do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng các Sở, ban, ngành và chủ đầu tư giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện và đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án giải ngân chậm.

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật và cố tình gây cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kèm về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư, trong công tác đấu thầu.

- Các ngành, các cấp và địa phương cần đặc biệt quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng kịp thời xử lý các vướng mắc nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, nhất là cá tuyến đường giao thông trọng điểm.

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời: đối với các đơn vị thi công vi phạm chất lượng công trình, chậm tiến độ và vi phạm hợp đồng.

Trên đây là một số nội dung về tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.

 

Phòng THQH.

Số lượt xem: 66

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư