Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2021

Kinh tế tổng hợp
Thứ tư, 08/07/2020, 16:52
Màu chữ Cỡ chữ
Phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2021

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời để chủ động xây dựng kế hoạch năm 2021 đảm bảo tiến độ và chất lượng; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công năm 2021 với nội dung chủ yếu như sau:
1. Phân tích, đánh giá khách quan thực trạng tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020, bao gồm: Các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (có so sánh với mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao trong kế hoạch năm 2020 và so sánh với kết quả thực hiện của năm 2019) được giao tại Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh; phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, tồn tại để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới); đặc biệt cần chú trọng tình hình triển khai thực hiện các Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 
2. Xây dựng Kế hoạch năm 2021 bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và dự báo tình hình trong thời gian tới gắn với đặc điểm của từng ngành, lợi thế so sánh của từng địa phương; đề xuất những giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phù hợp với kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước, tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ và gắn với các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các Quý cơ quan, đơn vị./.
Phòng THQH.
      

Số lượt xem: 3902

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư