Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Nhân sự lãnh đạo

Nhân sự lãnh đạo
Thứ hai, 11/05/2020, 13:37
Màu chữ Cỡ chữ
Nhân sự lãnh đạo

 

  HUỲNH CHÍ NGUYỆN

 
Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 0291.3.823.873
Điện thoại di động: 0918773777
Địa chỉ cơ quan: khu hành chính tỉnh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Phân công phụ trách:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và phụ trách chung các hoạt động của Sở; chủ tài khoản cơ quan.

b) Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định các công tác sau:

- Công tác tổ chức bộ máy; quy hoạch, đào tạo, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thi đua, khen thưởng - kỷ luật; tài chính của Sở;

- Công tác thanh tra, kiếm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; tiếp công dân; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng chống tham nhũng;

- Công tác xúc tiến đầu tư; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

- Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý về đầu tư công (trừ một số nội dung đã phân công cho Phó Giám đốc trực tiếp xử lý theo từng lĩnh vực); quản lý vê đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài (trừ một số nội dung đã phân công cho Phó Giám dóc trực tiếp xử lý theo từng lĩnh vực); lĩnh vực an ninh - quốc phòng;

- Theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác kế hoạch và đầu tư của thành phố Bạc Liêu; 

- Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp: Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; Thanh tra.

c) Kiêm nhiệm các chức danh:

- Chủ tịch Hội đồng do Sở thành lập, bao gồm: hội đồng sáng kiến, hội đồng thi đua - khen thưởng, hội đồng xét kỷ luật, hội đồng nâng bậc lương;

- Trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng do Sở thành lập;

- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự do Sở thành lập;

- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội đồng, Ban chuyên môn theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

 PHẠM THÀNH HIẾN

 
Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Chức vụ: Phó Giám đốc 
Điện thoại cơ quan: 0291.3.826.797
Điện thoại di động: 0918.693.009
Địa chỉ cơ quan: khu hành chính tỉnh, phường 1, thành phố Bạc Liêu,
tỉnh Bạc Liêu.
Phân công phụ trách:

a) Thực hiện nhiệm vụ thường trực; thực hiện điều phối công việc hàng ngày của Sở, đảm bảo mối quan hệ thông suốt giữa Giám đốc, các Phó Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Sở; và là người phát ngôn của Sở.

b) Thay mặt Giám đốc điều hành các hoạt động của Sở khi Giám đốc vắng mặt cơ quan hoặc được Giám đốc phân công, ủy quyền; có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc những công việc được Giám đốc phân công, ủy quyền xử lý.

c) Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các công tác sau:

- Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động tài chính của Sở;

- Tham gia xử lý việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm và theo định hướng phát triển; kế hoạch vốn đầu tư công (đối với lĩnh vực phân công xử lý).

- Theo dõi tổng hợp về thực trạng, dự báo diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; đề xuất các giải pháp lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thông qua báo cáo hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng và năm; chương trình phát triển bền vững và tăng trưởng xanh;

- Phụ trách công tác pháp chế, đối ngoại; ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công sở và quản lý trang thông tin điện tử Sở;

- Tham gia công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách;

- Phụ trách các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

- Tham gia xử lý đối với các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực Y tế; Công nghiệp; Tài nguyên và Môi trường;

- Theo dõi tình hình phát triến kinh tế - xã hội, công tác kế hoạch và đầu tư của huyện Hồng Dân, thị xã Giá Rai;

- Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp: Văn phòng; Phòng Tổng hợp, Quy hoạch.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội đồng, Ban chuyên môn theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền và theo sự phân công của Giám đốc.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật đổi với lĩnh vực được phân công phụ trách xử lý.

​​​

  NGÔ HỒNG THUẬN

 
Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Chức vụ: Phó Giám đốc 
Điện thoại cơ quan: 0291.3.821.955
Điện thoại di động: 0913.892.025
Địa chỉ cơ quan: khu hành chính tỉnh, phường 1, thành phố Bạc Liêu,
tỉnh Bạc Liêu.
Phân công phụ trách:

a) Tham gia điều hành công việc chung của Ban Giám đốc; được Giám đốc phân công, ủy quyền xử lý một sô nội dung theo quy định khi Giám đốc đi vắng và có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc nhũng công việc được Giám đốc phân công, ủy quyền xử lý.

b) Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các công tác sau:

- Tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững;

- Tham gia xử lý đối với các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Tham gia công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách;

- Tham gia xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công (đối với lĩnh vực phân công xử lý).

- Theo dõi tình hình phát triến kinh tế - xã hội, công tác kế hoạch và đầu tư của huyện Vĩnh Lợi, huyện Phước Long;

- Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp Phòng Khoa Giáo, Văn xã.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội đồng, Ban chuyên môn theo yêu cầu của câp có thấm quyền và theo sự phân công của Giám đốc.

 

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU

---oOo---

TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

 

VĂN PHÒNG SỞ

01

Nguyễn Quốc Khánh

Chánh Văn phòng

​​​​​0291.3.827.616 -

0949002005

02

Trịnh Hồng Phúc

Phó Chánh Văn phòng

0291.3.827.898 – 0949.322.650

03

Hứa Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

0291.3.823.874 – 0919.727293

04

Trương Văn Lướt

Chuyên viên

 0291.3.823.874 - 0914.877.866

05

Trịnh Hoàng Khởi

Chuyên viên

0291.3.823874 – 081.8888.131

 

PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

01

Đoàn Thị Thanh Phượng

 Trưởng Phòng

 0291.3.956.537 – 0946.575.530

02

Phạm Trung Kiên

 Phó Trưởng Phòng

 0291.3.956.538 – 0946.838.788

03

Nguyễn Anh Duy

Phó Trưởng phòng

0291.3.956.538 – 0909.821.921

04

Đỗ Thị Thu Trang

Chuyên viên

 0291.3.956.538 – 0935.439.790

05

Trần Kim Sang

Chuyên viên

 0291.3.956.538 – 0913.264.194

 

PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

01

Diệp Quốc Kha

 Trưởng Phòng

 0291.3.956.536 – 0911.527.186

02

Dương Thị Xứng

  Phó Trưởng Phòng

 0291.3.956.236 – 0919.753.798

03

Quách Kim Ngân

 Chuyên viên

 0291.3.956.236 – 0938.871.881

 

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

01

Nguyễn Thanh Toàn

Trưởng phòng

0291.3.824.312 – 0907.372.881

02

Trần Thị Thùy Linh

Phó Trưởng phòng

 0291.3.956.540 – 0919.041.113

03

Tô Tú Ngân

Phó Trưởng phòng

 0291.3.956.542 – 0907.889.248

04

Lê Quốc Bảo

Chuyên viên

  0291.3.956.542 - 0913.16.04.04

05

Danh Chuộng

Chuyên viên

 0291.3.956.542 – 0915.896.055

 

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẤU TƯ

01

Trần Chí Dũng

Trưởng phòng

 0291.3.957.664 – 0909.028.028

02

Nguyễn Thùy Linh

Chuyên viên

0291.3.826.499 – 0988.655.625

03

Nguyễn Phú Cường

Chuyên viên

0291.3.957.664 – 0919.308.900

04

Võ Đại Tá

Chuyên viên

0291.3.826.499 – 0917.212.659

05

Lê Minh Trung

Chuyên viên

0291.3.826.499 - 0888849151

 

THANH TRA SỞ

01

Hồ Quốc Trạng

 Chánh Thanh tra

 0291.3.956.541 - 0919.802.726

02

Huỳnh Chí Dũng

 Phó Chánh Thanh tra

 0291.3.956.539 – 0907.670.848

03

Nguyễn Thanh Mộng

Thanh tra viên

 0291.3.956.539 – 0906.949.935

04

Nguyễn Thanh Toàn

Thanh tra viên

 0291.3.956.236 – 0906.860.370

05

Ong Bảo Ngọc

Thanh tra viên

 0291.3.956.539 - 0945.694.794

 

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

01

Phan Văn Công Luận

Trưởng phòng

0291.3.956.531 – 0946.435.005

02

Trịnh Đặng Phong Vũ

Phó Trưởng phòng

0291.3.969.652 – 0938.555.188

03

Quách Thị Diệu

Chuyên viên

0291.3.969.652 – 0913.892.645

04

Lê Trường Giang

Chuyên viên

0291.3.956.056 – 0939.311.665

05

Lê Tiểu Ngân

Chuyên viên

0291.3.969.652 - 0913.332.013

06

Trương Văn Lãm

Chuyên viên

0291.3.969.652 - 0945041862

07

Trịnh Thị Mỹ Linh

Chuyên viên

0291.3.969.652 - 0916106852

 

 

Số lượt xem: 3540

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư