Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả khen thưởng năm 2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tổ chức - Hành chính
Thứ tư, 04/07/2012, 10:33
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả khen thưởng năm 2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
KẾT QỦA KHEN THƯỞNG NĂM 2011
 
CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
 
          I. Khen thưởng Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước
 
          - Quyết định số 1688/QĐ-CTN ngày 29/9/2011 của Chủ tịch nước
          1. Ông Nguyễn Huy Dũng - Phó Giám đốc;
          2. Ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng phòng Tổng hợp
 
          II. Khen thưởng của Bộ trưởng
 
          Quyết định số 332/QĐ-BKHĐT ngày 21/3/2011 về việc khen thưởng khối Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2011 cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
 
          - Tập thể
          1. Tập thể Văn phòng Sở
          2. Tập thể phòng Đầu tư xây dựng cơ bản
 
          - Cá nhân
          1. Ông: Lưu Hoàng Ly - Giám đốc
          2. Ông: Nguyễn Văn Nam - Trưởng phòng Tổng hợp
 
          III. Khen thưởng của UBND tỉnh
 
          - Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 của UBND tỉnh về việc tặng bằng khen cho 02 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
 
          -  Tập thể
          1. Phòng Văn hóa xã hội
          2. Thanh tra Sở
 
          - Cá nhân
          1. Ông Hoàng Nhật - Phó Giám đốc
          2. Bà Đoàn Thị Thanh Phượng - Chánh Văn phòng
          3. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chuyên viên Văn phòng
          4. Ông Võ Đại Tá - Chuyên viên phòng Đăng ký kinh doanh
          5. Ông Phan Văn Công Luận - Chuyên viên phòng Tổng hợp
          6. Ông Đổ Thị Thu Trang - Chuyên viên phòng Tổng hợp
          7. Ông Nguyễn Hùng Thái - Trưởng phòng Văn hóa xã hội
          8. Bà Dương Thị Xứng - Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội
          9. Ông Trần Chí Dũng - Chuyên viên phòng Đầu tư xây dựng cơ bản
          10. Ông Phạm Đông Hồ - Chuyên viên phòng Đầu tư xây dựng cơ bản.
 
          - Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 về việc tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 05 phòng:
          1. Văn phòng
          2. Phòng Tổng hợp
          3. Phòng VHXH
          4. Phòng ĐTXDCB
          5. Phòng Thanh tra
 
          IV. Khen thưởng của Sở, ngành
 
          - Quyết định số 160/QĐ-SKH ngày 30/12/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc khen thưởng Danh hiệu lao động tiên tiến năm 2011 cho 35 cá nhân:
          1. Ông Lưu Hoàng Ly - Giám đốc
          2. Ông Hoàng Nhật - Phó Giám đốc
          3. Ông Nguyễn Huy Dũng - Phó Giám đốc
          4. Bà Đoàn Thị Thanh Phượng - Chánh Văn phòng
          5. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chuyên viên Văn phòng
          6. Bà Trịnh Hồng Phúc - Kế toán
          7. Ông Trương Văn Lướt - Cán sự Văn phòng
          8. Bà Hứa Thị Thuý Hằng - Cán sự Văn phòng
          9. Bà Đoàn Thị Bẩy - Nhân viên Văn phòng
          10. Ông Trần Minh Hải - Trưởng phòng ĐKKD
          11. Bà Trần Thị Thuỳ Linh - Phó phòng ĐKKD
          12. Bà Tô Tú Ngân - Chuyên viên phòng ĐKKD
          13. Ông Lê Văn Thống - Chuyên viên phòng ĐKKD
          14. Ông Võ Đại Tá - Chuyên viên phòng ĐKKD
          15. Ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng phòng Tổng hợp
          16. Ông Văn Công Tốt - Phó Trưởng phòng Tổng hợp
          17. Ông Phan Văn Công Luận - Chuyên viên phòng Tổng hợp
          18. Ông Phạm Trung Kiên - Phó Trưởng phòng Tổng hợp
          19. Bà Đổ Thị Thu Trang - Chuyên viên phòng Tổng hợp
          20. Ông Nguyễn Hùng Thái - Trưởng phòng VHXH
          21. Bà Dương Thị Xứng - Phó Trưởng phòng VHXH
          22. Ông Nguyễn Thanh Toàn - Chuyên viên phòng VHXH
          23. Bà Quách Kim Ngân - Chuyên viên phòng VHXH
          24. Ông Dương Chí Bình - Trưởng phòng ĐTXDCB
          25. Ông Lưu Quang Anh - Chuyên viên phòng ĐTXDCB
          26. Ông Trần Chí Dũng - Chuyên viên phòng ĐTXDCB
          27. Ông Nguyễn Anh Duy - Phó Trưởng phòng ĐTXDCB
          28. Ông Diệp Quốc Kha - Phó Trưởng phòng ĐTXDCB
          29. Ông Phạm Đông Hồ - Chuyên viên phòng ĐTXDCB
          30. Ông Nguyễn Thanh Toàn - Chuyên viên phòng ĐTXDCB
          31. Ông Huỳnh Hoàng Tuấn - Chuyên viên phòng ĐTXDCB
          32. Bà Nguyễn Thùy Linh - Chuyên viên phòng ĐTXDCB
          33. Ông Hồ Quốc Trạng - Chuyên viên phòng Thanh tra
          34. Ông Nguyễn Thành Nhơn - Phó Chánh Thanh tra
          35. Ông Huỳnh Chí Dũng - Chuyên viên phòng Thanh tra
 
          - Quyết định số 157/QĐ-SKH ngày 30/12/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc khen thưởng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011 cho 31 cá nhân:
          1. Ông Lưu Hoàng Ly - Giám đốc
          2. Ông Hoàng Nhật - Phó Giám đốc
          3. Ông Nguyễn Huy Dũng - Phó Giám đốc
          4. Bà Đoàn Thị Thanh Phượng - Chánh Văn phòng
          5. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chuyên viên Văn phòng
          6. Bà Trịnh Hồng Phúc - Kế toán
          7. Ông Trương Văn Lướt - Cán sự Văn phòng
          8. Bà Đoàn Thị Bẩy - Nhân viên Văn phòng
          9. Bà Trần Thị Thuỳ Linh - Phó Trưởng phòng ĐKKD
          10. Bà Tô Tú Ngân - Chuyên viên phòng ĐKKD
          11. Ông Võ Đại Tá - Chuyên viên phòng ĐKKD
          12. Ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng phòng Tổng hợp
          13. Ông Văn Công Tốt - Phó Trưởng phòng Tổng hợp
          14. Ông Phan Văn Công Luận - Chuyên viên phòng Tổng hợp
          15. Ông Phạm Trung Kiên - Phó Trưởng phòng Tổng hợp
          16. Bà Đổ Thị Thu Trang - Chuyên viên phòng Tổng hợp
          17. Ông Nguyễn Hùng Thái - Trưởng phòng VHXH
          18. Bà Dương Thị Xứng - Phó Trưởng phòng VHXH
          19. Ông Nguyễn Thanh Toàn - Chuyên viên phòng VHXH
          20. Bà Quách Kim Ngân - Chuyên viên phòng VHXH
          21. Ông Dương Chí Bình - Trưởng phòng ĐTXDCB
          22. Ông Lưu Quang Anh - Chuyên viên phòng ĐTXDCB
          23. Ông Trần Chí Dũng - Chuyên viên phòng ĐTXDCB
          24. Ông Nguyễn Anh Duy - Phó Trưởng phòng ĐTXDCB
          25. Ông Diệp Quốc Kha - Phó Trưởng phòng ĐTXDCB
          26. Ông Phạm Đông Hồ - Chuyên viên phòng ĐTXDCB
          27. Ông Nguyễn Thanh Toàn - Chuyên viên phòng ĐTXDCB
          28. Ông Huỳnh Hoàng Tuấn - Chuyên viên phòng ĐTXDCB
          29. Bà Nguyễn Thùy Linh - Chuyên viên phòng ĐTXDCB
          30. Ông Hồ Quốc Trạng - Chuyên viên phòng Thanh tra
          31. Ông Nguyễn Thành Nhơn - Phó Chánh Thanh tra
 
          - Quyết định số 159/QĐ-SKH ngày 30/12/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc khen thưởng tập thể lao động tiên tiến năm 2011
          1. Văn phòng
          2. Phòng ĐKKD
          3. Phòng Tổng hợp
          4. Phòng ĐTXDCB
          5. Phòng VHXH
          6. Phòng Thanh tra
 
          - Quyết định số 161/QĐ-SKH ngày 30/12/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tặng giấy khen cho 03 cá nhân:
          1. Ông Trần Thanh Hải - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh
          2. Bà Hứa Thị Thuý Hằng - Cán sự Văn phòng
          3. Ông Lê Văn Thống - Chuyên viên phòng ĐKKD
 
          - Quyết định số 158/QĐ-SKH ngày 30/12/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tặng giấy khen cho tập thể phòng Đăng ký kinh doanh có thành tích hoàn thành tốt công tác năm 2011.
 
          - Quyết định số 38/QĐ-CBSKH ngày 15/12/2011 của Bí thư Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng viên năm 2011:
          1. Ông Lưu Hoàng Ly - Bí thư chi bộ
          2. Ông Hoàng Nhật - Đảng viên
          3. Ông Nguyễn Huy Dũng - Đảng viên
          4. Bà Đoàn Thị Thanh Phượng - Phó Bí thư chi bộ
           
                                                                                                        VĂN PHÒNG(QK)

 

 

Số lượt xem: 870

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư