Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2020.

Kinh tế tổng hợp
Thứ hai, 11/05/2020, 14:19
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2020.

Ngày 06/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2020.

          1. Mục đích:

          Nhằm thống nhất kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm của năm 2020; trong đó, cần đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội đã được xác định. Tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chủ động thu hút, huy động các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng. Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm.

          Quan tâm phát triển văn hóa -  xã hội; cải thiện đời sống của nhân dân, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế; thúc đẩy bình đẳng giới; thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là khu vực nông thôn; tập trung xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng ở lĩnh vực này.

          Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường sự đồng thuận xã hội; phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

          2. Yêu cầu

          a) Yêu cầu chung:

          Cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời và tổ chức thực hiện đạt kết quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, nhất là Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “những giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ năm 2020”; trong đó, các cấp, các ngành, các địa phương phải có quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đề cao trách nhiệm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới, đặc biệt cần quán triệt phương châm hành động năm 2020: “ĐOÀN KẾT, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ”, tiếp tục phát huy sự đoàn kết, nhất trí, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành; quyết liệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XV.

          b) Yêu cầu cụ thể: Thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu sau:

          - Về kinh tế: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10 – 11% so năm 2019, đồng thời nghiên cứu, xây dựng các kịch bản để phấn đấu tăng trưởng đạt 12% (kịch bản 1); 12,5 (kịch bản 2); 13% (kịch bản 3); tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người khoảng 58,43 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 28.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 800 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.320 tỷ đồng; sản lượng lúa 1.150 nghìn tấn; sản lượng thủy sản 400.000 tấn.

          - Về xã hội và môi trường: Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu về việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, ngân cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Tiếp tục đầu tư để có đường ô tô đến trung tâm 49/49 xã; có 49 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 99,8%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63%; số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế 100%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 90%; số giường bệnh/vạn dân đạt 26,5 giường; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống còn 10%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 60%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị đạt 85%; tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt 72%, trong đó khu vực nông thôn đạt 60%.

           Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch số 01/KH-UBND

Số lượt xem: 313

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư