Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng, ước cả năm 2015

ODA - FDI - NGO
Thứ tư, 15/07/2015, 14:26
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng, ước cả năm 2015

 1.       Đánh giá tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2015, ước cả năm 2015:

- Trong 6 tháng đầu năm 2015, tỉnh không cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, mà chỉ cấp 01 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty TNHH số 1.

- Trong 06 tháng đầu năm tỉnh không thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nước ngoài tại tỉnh, vì vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư không lập biểu 1.4 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đã tham mưu UBND tỉnh cấp điều chỉnh 04 giấy chứng nhận đầu tư (Công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu; Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu; Chi nhánh Công ty Ajinomoto tại Bạc Liêu; Chi nhánh công ty TNHH Jollibee Việt Nam tại Bạc Liêu), trong đó có 02 dự án của Công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu đăng ký tăng vốn đầu tư, tổng vốn đăng ký tăng là 5,26 triệu USD.

 - Tính đến thời điểm cuối tháng 6/2015, trên địa bàn tỉnh có 19 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu vẫn là nuôi trồng và chế biến suất khẩu thuỷ sản; tổng vốn đầu tư đăng ký là 72,4 triệu USD. Đa phần các dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp.

- Các doanh nghiệp FDI lớn của tỉnh đa phần đã thực hiện xong phần vốn đăng ký, đến nay các doanh nghiệp FDI đã triển khai thực hiện khoảng 60,05 triệu USD trên tổng số 72,4 triệu USD đăng ký; phần vốn đăng ký còn lại chưa giải ngân là của các dự án chưa triển khai thực hiện và do Nhà đầu tư mới thực hiện tăng vốn đăng ký trong những tháng đầu năm nên chưa tiến hành giải ngân. Trong 6 tháng đầu năm 2015, các doanh nghiệp FDI đã tiến hành giải ngân được 2,52 triệu USD .

- Tình hình sản xuất kinh doanh: nhìn chung các doanh nghiệp FDI của tỉnh trong thời gian qua hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối ổn định và có hướng phát triển khá. Theo báo cáo của các doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu của các doanh nghiệp FDI ước đạt 29,2 triệu USD, nộp ngân sách 370 ngàn USD, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp FDI là 1.970 người.

- Đa phần các doanh nghiệp có vốn nước ngoài trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, vốn đầu tư ít thường dưới 10 triệu USD, trình độ công nghệ kỹ thuật lạc hậu chưa theo kịp trình độ công nghệ của các nước trên thế giới. Bên cạnh đó vẫn còn một vài dự án có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chưa đi vào hoạt động, cụ thể: trong 19 doanh nghiệp FDI, hiện vẫn còn 02 doanh nghiệp vẫn chưa hoạt động (Công ty TNHH Sản xuất –Dịch vụ-Thương mại Hiệp Nguyên, Công ty TNHH 1 thành viên Thương mại – Dịch vụ Ngọc Duyên) và 01 dự án đã ngừng hoạt động (Công ty TNHH Quảng Hoằng); vào đầu tháng 6/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với 03 doanh nghiệp này.

- Về tình hình triển khai hệ thống đầu tư nước ngoài quốc gia, Sở kế hoạch và Đầu tư đã chủ động chuyển đổi dữ liệu vào hệ thống thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia làm cơ sở triển khai theo quy định kể từ ngày 01/7/2015; đã gửi văn bản đến các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh để đăng ký cấp tài khoản trên hệ thống; đã tiến hành cấp tài khoản và phân quyền cho cán bộ trực tiếp xử lý trên hệ thống.

2.  Một số giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài từ nay đến cuối năm và dự kiến 2016

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung, điều chỉnh, xây dựng mới các quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, nhất là: quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh, các huyện, thành phố đến năm 2020; quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, …

- Tiếp tục đẩy mạnh hơn công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận đầu tư; chỉ đạo, theo dõi việc vận hành quy trình TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan đầu mối về cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực này.

- Tiếp tục tổ chức vận hành hệ thống đầu tư nước ngoài quốc gia (tại địa chỉ http://dautunuocngoai.gov.vn/fdi) đảm bảo đạt hiểu quả cao nhất.

- Tổ chức rà soát, chỉnh sửa quy chế phối hợp về hướng dẫn, xử lý thủ tục đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư tỉnh Bạc Liêu (Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013) trên cơ sở các quy định mới Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Rà soát, cập nhật và công bố danh mục dự án ưu tiên gọi vốn đầu tư nước ngoài với các thông tin cụ thể đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cổng thông tin của tỉnh để làm cơ sở cho việc tổ chức các chương trình vận động đầu tư.

- Tăng cường các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, làm nền tảng thu hút, kêu gọi các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sức hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài.

- Tổ chức rà soát các dự án đầu tư nước ngoài đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh để có hướng xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Triển khai các biện pháp tăng cường công tác hậu kiểm nhằm nắm sát thực tế tình trạng kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài./.

Phòng HTĐT

Số lượt xem: 445

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư