Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi quý IV/2017

ODA - FDI - NGO
Thứ hai, 11/05/2020, 22:00
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi quý IV/2017

Căn cứ văn bản số 05/BKHĐT-KTĐN ngày 02/01/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA Quý IV/2017,

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 104/UBND-TH ngày 10/01/2018 về việc thực hiện công tác báo cáo thực hiện chương trình, dự án ODA, Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi quý IV/2017 như sau:

I. Tình hình vận động ODA và vốn vay ưu đãi:

1. Tình hình thẩm định và phê duyệt dự án

Trong quý IV/2017, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất phương án vay và trả nợ vay thực hiện tiểu dự án 10: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng sinh thái, nâng cao sinh tế, thích ứng biến đổi khí hậu ở huyện Hòa Bình, Đông Hải và thành phố Bạc Liêu (thuộc Hợp phần 4 - Bảo vệ khu vực bờ biển vùng Bán đảo là một phần của Dự án ICRSL). Nội dung cơ bản của dự án như sau:

- Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB)

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thời gian thực hiện: năm 2016 - 2022

- Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đông Hải, huyện Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Mục tiêu dự án:

+ Tăng cường khả năng thích ứng, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế bền vững cho vùng Nam Quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu.

+ Tạo vành đai rừng ngập mặn để bảo vệ bờ biển, đê biển, sản xuất trong vừng; chuyển đổi mô hình sản xuất, nuôi trồng thủy sản để thích nghi với khí hậu tổng hợp, đạt hiệu quả cao và bền vững.

+ Xây dựng được hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thủy lợi) phù hợp với mô hình sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái, chống chịu khí hậu tổng hợp; xây dựng được cơ chế chính sách quản lý dự án, tiêu thụ chế biến sản phẩm...đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

- Tổng mức đầu tư của dự án: 736.399 triệu đồng

- Cơ cấu nguồn vốn:

+ Vốn ODA: 549.024 triệu đồng, gồm:

. Ngân hàng Trung ương cấp phát 80%: 439.219,2 triệu đồng

. Ngân hàng địa phương cấp phát 20%: 109.804,8 triệu đồng

+ Vốn đối ứng địa phương: 183.810 triệu đồng

+ Vốn tư nhân: 3.565 triệu đồng

2. Tình hình đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi

Trong quý IV/2017, tỉnh không có đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế cụ thể về ODA.

II. Tình hình thực hiện các dự án

1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện các chương trình, dự án

Theo quyết định 1829/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn Hỗ trợ mục tiêu năm 2017 - đợt 3, thì trong năm 2017 có 04 dự án chuyển tiếp từ năm 2016 sang, có 04 dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu. Tình hình thực hiện các dự án như sau:

- 04 dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo vốn đối ứng đã được giải ngân 100% so với kế hoạch năm, vốn ODA đã được giải ngân 21,47% so với kế hoạch năm.

Trên cơ sở thực hiện giải ngân các dự án ODA, xếp loại các dự án đang thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

Xếp loại dự án

Dự án đầu tư

Dự án HTKT

Tổng số dự án

Tốt (Loại A)

01

-

01

Khá (Loại B)

02

-

02

Trung bình (Loại C)

01

-

01

Kém (Loại D)

-

-

-

Tổng số dự án

04

-

04

2. Tiến độ thực hiện các chương trình, dự án so với kế hoạch:

Tiến độ thực hiện các dự án ODA quý IV/2017 cụ thể là:

Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm trong Quý báo cáo

Luỹ kế thực hiện từ đầu năm so với kế hoạch cả năm

Tiến độ

thực hiện

Số chương trình, dự án

Tiến độ

Thực hiện

Số chương trình, dự án

> 80%

02

 > 80%

02

80% - 60%

01

80% - 60%

01

60% - 40%

01

60% - 40%

01

< 40%

-

< 40%

-

3. Tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng

Đến hết quý IV/2017 các dự án ODA đã giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo được 39,84 tỷ đồng chiếm 25,79% kế hoạch năm (có Phụ đính 5.3 và 5.4 chi tiết báo cáo tiến độ giải ngân kèm theo).

a. Tiến độ giải ngân thực tế trong quý báo cáo so kế hoạch năm:

Tổng vốn giải ngân phân loại theo tính chất đầu tư:

Xây dựng cơ bản: trong quý đã giải ngân được 27,56 tỷ đồng bằng 18,87% so với kế hoạch năm.

b. Lũy kế tỷ lệ giải ngân thực tế từ khi bắt đầu thực hiện chương trình dự án

- Tổng vốn ODA ký kết cho các dự án 519,76 tỷ đồng, lũy kế từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo đã giải ngân được 316,72 tỷ đồng bằng 60,93% tổng vốn.

- Tổng vốn đối ứng cho các dự án là 120,11 tỷ đồng, lũy kế từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo đã giải ngân được 67,48 tỷ đồng bằng 56,18% tổng vốn đối ứng.

4. Các kết quả đầu ra chủ yếu:

- Các kết quả chính của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh gồm: Ngăn triều, chống ngập úng, kiểm soát mặn do thủy triều nâng cao và tạo điều kiện phát triển sản xuất nuôi trồng thủy sản, làm muối, bảo vệ vườn cây ăn trái, cải thiện môi trường nước, góp phần tiêu thoát nước, nâng cao đời sống của nhân dân, kết nối tuyến đê và đường phòng hộ ven biển; khôi phục và phát triển diện tích rừng ngập mặn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế cho người dân, phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn để bảo vệ tính mạng và tài sản người dân, bảo vệ môi trường; chống xói lở, gây bồi tạo bãi khôi phục rừng phòng hộ nhằm bảo vệ tuyến đê biển Đông, các khu dân cư và sản xuất phía trong đê biển; khôi phục rừng ven biển và đa dạng sinh học.

- Xây dựng công trình thủy nông với mục tiêu cấp nước cho đất sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng vụ, nâng cao năng suất, chống ngập úng, kết hợp phát triển giao thông thủy và tham gia cải thiện môi trường.

5. Kiến nghị

   Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Bạc Liêu tiếp cận các Nhà tài trợ, để tỉnh có điều kiện vận động, thu hút nhiều hơn nguồn vốn ODA cho các dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật của tỉnh./.

Số lượt xem: 4365

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư