SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
8
3
6

 Tổ chức - hành chánh

Tổ chức - hành chánh Thứ Tư, 10/01/2018, 08:45

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018. Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-SKHĐT thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018, với các các nội dung như sau:

1. Mục đích, yêu cầu
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016-2020, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.
- Xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.
- Đảm bảo các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị ngày càng tinh gọn, rõ ràng, dễ hiểu, công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đúng pháp luật. Đề cao ý thức trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với công chức, người lao động khi thực hiện thủ tục hành chính.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch các quy định của Nhà nước và bố trí công chức, người lao động đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Đồng thời, gắn kiểm soát thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động hành chính của đơn vị.
- Cập nhật, thống kê, rà soát thủ tục hành chính, kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hoá thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng hệ thống các quy định về thủ tục hành chính của đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao nhận thức, thái độ trách nhiệm của công chức, người lao động trong việc thực hiện kiểm soát và giải quyết thủ tục hành chính.
- Tiếp nhận và xử lý kịp thời các yêu cầu của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính; chấn chỉnh những hành vi vi phạm của công chức, người lao động trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, kiên quyết xử lý những công chức, người lao động nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và cá nhân.
2. Nhiệm vụ cải cách hành chính
2.1. Cải cách thể chế:
- Thực hiện đúng quy định về trình tự soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật còn hiệu lực và các văn bản hết hiệu lực đã có văn bản thay thế để kịp thời triển khai thực hiện, nhất là các văn bản Quy phạm pháp luật có quy định về cải cách hành chính.
- Thường xuyên cập nhật, bổ sung các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến ngành để kịp thời triển khai, áp dụng đúng quy định pháp luật.
- Tập trung nghiên cứu, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành (nếu có) kịp thời, đạt chất lượng cao đúng với quy định của pháp luật.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết TTHC đáp ứng yêu cầu, đẩy mạnh cải cách hành chính một cách toàn diện, bảo đảm về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đúng với chuẩn quy định tại Quyết định sổ 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Tăng cường kiểm tra, rà soát, kiến nghị, bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý thuộc thẩm quyền của đơn vị.
2.2. Cải cách thủ tục hành chính:
- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các quy định, thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện, kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, thủ tục hành chính bãi bỏ; hủy bỏ; cũng như những thủ tục đã có quy định nhưng chưa được công bố hoặc đã công bố nhưng chưa chính xác.
- Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Đồng thời, thường xuyên cập nhật những thủ tục hành chính mới để đăng tải trên cổng thông tin của Sở.
- Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thông qua bộ phận một cửa của Sở.
- Tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính gắn với việc đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan.
2.3. Cải cách tổ chức bộ máy:
- Thực hiện nhiệm vụ phân cấp theo quy định của Chính phủ và UBND tỉnh; rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy của các phòng thuộc Sở theo hướng tinh gọn, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động đem lại hiệu quả cao.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và phát huy được tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong công tác cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng theo lĩnh vực mà mình phụ trách.
- Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan, thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động cơ chế một cửa của Sở.
2.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:
- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân.
- Quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, luôn phát huy tính hiệu lực, hiệu quả trong công việc.
- Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải công khai, dân chủ, đúng theo hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Nội vụ.
- Thực hiện chế độ tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực của công chức trúng tuyển; cơ chế tuyển dụng luôn đảm bảo tính dân chủ, công khai, chọn đúng người đủ tiêu chuẩn vào làm việc tại Sở.
- Tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; luôn tạo điều kiện để cán bộ, công chức tham gia học tập với nhiều hình thức như: Học tập trung, ngắn hạn, tại chức...
- Chú trọng đến việc thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định về các chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, ưu đãi....
- Thường xuyên kiểm tra cán bộ, công chức việc chấp hành nội quy, quy chế cũng như các quy định của pháp luật; nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức sai phạm và đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất.
2.5. Cải cách tài chính công:
- Tiếp tục thực hiện tốt và có hiệu quả Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP.
- Sử dụng kinh phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đúng chế độ, định mức và đúng nguyên tắc, đồng thời tạo thu nhập chính đáng nhằm cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động.
2.6. Hiện đại hoá nền hành chính nhà nước:
- Tăng cường và nâng cao hiệu quả việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính nhằm phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của Cổng Thông tin điện tử nhằm cung cấp kịp thời, nhanh chóng thông tin thuộc lĩnh vực quản lý của ngành cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân. Sử dụng Hệ thống quản lý văn bản, hệ thống mạng nội bộ của cơ quan để trao đổi tài liệu giữa các phòng thuộc Sở, nhằm giảm bớt chi phí văn phòng phẩm góp phần tiết kiệm kinh phí cho đơn vị.
- Vận hành, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo mô hình khung vào hoạt động của cơ quan.
- Tiếp tục đầu tư, mua sắm trang thiết bị hiện đại cần thiết nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước và phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp.
2.7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các chủ trương, biện pháp cải cách hành chính, nhằm kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những sáng kiến thực hiện tốt, có hiệu quả và phản ánh trung thực về tập thể, cá nhân thực hiện chậm trễ, hiệu quả yếu kém, những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của tổ chức và người dân.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục công chức và người lao động trong đơn vị thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.
- Gắn việc tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính nhà nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Sở.
Giao Văn phòng Sở tham mưu giúp Ban Giám đốc tổ chức triển khai Kế hoạch này đến cán bộ, công chức Sở và tổng hợp báo cáo đúng quy định. Phối hợp với tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức cơ quan, góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020 đã ban hành. Giúp Ban Giám đốc Sở thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc để đề xuất điều chỉnh, khắc phục kịp thời.
Đồng thời, Kế hoạch cũng yêu cầu các phòng thuộc Sở căn cứ vào nhiệm vụ của mình xây dựng các Kế hoạch, Quyết định cụ thể và gửi về Văn phòng Sở đúng thời gian quy định trong Kế hoạch. Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan và cá nhân là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng cán bộ, công chức hàng năm./.
 
HK - Văn phòng Sở

Số lượt người xem: 758 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày