SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
8
4

 Tổ chức - hành chánh

Tổ chức - hành chánh Thứ Sáu, 07/06/2013, 16:55

Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 06 tháng cuối năm 2013

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính trong 06 tháng đầu năm 2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa ra phương hướng trong công tác cải cách hành chính 06 tháng còn lại của năm 2013, cụ thể như sau:

* Cải cách thể chế:

Thường xuyên thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực Sở quản lý đảm bảo sát thực tế và tính khả thi cao.

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan điều chỉnh, bổ sung một số văn bản đã ban hành mà chưa đúng theo quy định hiện hành.

* Cải cách hành chính:

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các quy định, thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện, kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành ; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, thủ tục hành chính bãi bỏ; huỷ bỏ; cũng như những thủ tục đã có quy định nhưng chứ công bố hoặc đã công bố nhưng chưa chính xác;

Kiểm tra việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả. Đồng thời, thường xuyên cập nhật những thủ tục hành chính mới để tải trên cổng thông tin của Sở;

Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hiện hành thông qua bộ phận một cửa của Sở.

* Tổ chức bộ máy:

Sắp xếp kiện toàn bộ máy ổn định, hoàn chỉnh quy chế làm việc của cơ quan, trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các phòng để khắc phục tình trạng chồng chéo trong việc xử lý công việc;

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa của Sở.

* Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tuỵ phục vụ nhân dân;

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, luôn phát huy tính hiệu lực, hiệu quả trong công việc;

Làm tốt hơn nữa công tác tuyển dụng cán bộ, công chức.

* Cải cách hành chính công:

Tiếp tục thực hiện tốt và có hiệu quả Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng đẫ thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP;

Thực hiện nhiều biện pháp để tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan.

* Hiện đại hoá nền hành chính:

Triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, tạo bước chuyển biến cơ bản trong việc ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Sở.

HK - Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 2336 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày