SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
0
9

 Tổ chức - hành chánh

Tổ chức - hành chánh Thứ Sáu, 07/06/2013, 16:40

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý II năm 2013

Thực hiện công văn số 641/SNV-CCHC ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo cải cách hành chính hàng năm. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý II năm 2013 như sau:

* Về kế hoạch cải cách hành chính:

Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh  về việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 – 2015, ngay từ đầu năm Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 để triển khai thực hiện.

Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013 đều được các phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đúng kế hoạch đã ban hành. Thường xuyên nhắc nhở, giám sát, đẩy mạnh và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa của Sở; luôn thực hiện công khai minh bạch các TTHC theo đúng quy định, nhằm góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc tại đơn vị.

* Tổ chức, chỉ đạo điều hành công tác CCHC:

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015;  Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2013; Đề án thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCC của Sở theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch triển khai thực hiện danh mục cần rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2013; trình UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý; chỉ đạo triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia; công khai minh bạch TTHC tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trên Cổng thông tin điện tử của Sở; tổ chức thực hiện làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

* Về kiểm tra cải cách hành chính:

Việc kiểm tra cải cách hành chính được lồng ghép vào kế hoạch thanh tra của Sở. Trong năm 2013 Sở đã ban hành kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, trong đó có lĩnh vực cải cách hành chính.

* Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính:

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên thông qua các buổi họp cơ quan, sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để lồng ghép triển khai tuyên truyền. Đặc biệt, Sở đã ban hành kế hoạch thực hiện “ngày pháp luật” trong đó có tuyên truyền về cải cách hành chính.

“Ngày pháp luật” được thực hiện khá tốt, định kỳ một lần/ tháng. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 6 cuộc. 

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính cụ thể như sau:

*Cải cách thể chế:

Thực hiện đúng quy định về trình tự soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu luật và các văn bản hết hiệu luật đã có văn bản thay thế kịp thời triển khai thực hiện, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về cải cách hành chính.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính một cách toàn diện; bảo đảm về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đúng với chuẩn quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ chế giải quyết thủ tục hành chính thông qua môi trường mạng.   

* Cải cách thủ tục hành chính:   

Thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, để tiếp tục thực hiện tốt mô hình này, Sở trình và UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Đề án về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, các biểu mẫu hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Phòng Đăng ký kinh doanh; trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở. Bên cạnh đó, Sở đã trang bị khá đầy đủ phương tiện làm việc, bố trí phòng làm việc rộng rãi, thoáng mát gần đạt với chuẩn quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Song, do Phòng Đăng ký kinh doanh đóng trong trụ Sở của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh, nên rất bất tiện cho người dân hay tổ chức đến liên hệ làm thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, phần nào hạn chế việc tìm hiểu thông tin. 

* Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

Nhìn chung, tổ chức bộ máy của Sở được sắp xếp, tổ chức lại ổn định và đi vào hoạt động có nề nếp, phát huy được hiệu quả vai trò quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực công tác được giao.

* Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn được lãnh đạo Sở quan tâm, luôn tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức tham gia học tập với nhiều hình thức như học tập trung, ngắn hạn, tại chức. Trong 6 tháng đầu năm 2013, có 02 công chức học lớp Trung cấp LLCT, 02 công chức học lớp kiến thức quốc phòng an ninh và có trên 20 lượt cán bộ, công chức tham gia tập huấn nghiệp vụ chuyên môn.

* Cải cách tài chính công:

Tiếp tục thực hiện tốt và có hiệu quả Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTC-BNV ngày 17/1/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP; thực hiện nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, đơn vị đã tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách và biên chế được giao; tiết kiệm những khoảng chi tiêu không cần thiết, tăng thu nhập cho cán bộ công chức, góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc.

* Hiện đại hoá nền hành chính nhà nước:

Hầu hết cán bộ công chức đều được trang bị và sử dụng thành thạo máy vi tính, góp phần nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn, tiến tới ứng dụng một cách rộng rãi công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính Nhà nước tại đơn vị; bên cạnh đó, Sở cũng đã đăng ký áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 vào hoạt động của đơn vị, hiện tại đang xây dựng, tiến tới sẽ được đánh giá chất lượng vào cuối tháng 6 năm 2013; thực hiện áp dụng phần mềm xử lý văn bản nội bộ và được đưa qua mạng internet, qua đó tạo điều kiện cho cán bộ công chức của Sở nắm bắt kịp thời những công việc thuộc phạm vi quản lý ở mọi nơi, mọi lúc. Tổ chức vận hành Cổng thông tin điện tử của Sở đạt hiệu quả ngày càng cao./.

HK - Văn phòng Sở 


Số lượt người xem: 6262 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày