SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
3
6

 Tin trong tỉnh

Tin trong tỉnh Thứ Hai, 23/04/2018, 16:45

Ban hành Quy chế quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu

Ngày 20/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 672/QĐ-UBND quy chế quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu.

Quy chế gồm 04 chương, 10 điều, Chương I (Những quy định chung) đã quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1) cụ thể:

Về phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tố chức liên quan; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác của tỉnh Bạc Liêu khi đi nước ngoài về việc công hoặc việc riêng.

Về đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc trong các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp trong tỉnh; cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh đã nghỉ hưu hoặc tham gia lãnh đạo các hội do Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập; người quản lý, người lao động có chức danh (trưởng phòng, phó trưởng phòng hoặc tương đương), đảng viên thuộc các doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, tổ chức tài chính nhà nước của địa phương; không áp dụng đối với cán bộ lãnh đạo tỉnh đi nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thương trực Tỉnh ủy.

Chương II quy định hồ sơ, thủ tục đi nước ngoài như: Văn bản đề nghị cấp thẩm quyền quyết định cử hoặc cho phép đi nước ngoài (Điều 3); Hồ sơ, thủ tục đi nước ngoài về việc công (Điều 4); Hồ sơ, thủ tục đi nước ngoài về việc riêng (Điều 5) và cơ quan tiếp nhận, quy trình xử lý và thời hạn giải quyết hồ sơ (Điều 6).

Chương III quy định thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác khi đi nước ngoài như: Thẩm quyền quyết định việc đi nước ngoài (Điều 7); Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Điều 8) và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác theo Quy chế này khi đi nước ngoài (Điều 9).

Quy chế giao Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác theo quy định thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị; có trách nhiệm bồi thường, xuất toán để thu nộp vào ngân sách đối với các khoản chi sai quy định của pháp luật. Đồng thời các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng theo quy định có hành vi vi phạm Quy chế này thi phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) để kịp thời phối hợp kiểm tra, xử lý; tùy theo tính chất, mức độ sai phạm của đối tượng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành./.

HK Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 449 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày