SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
2
6

 Tin trong tỉnh

Tin trong tỉnh Thứ Tư, 10/01/2018, 07:35

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 30/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 230/QĐ-UBND quy định chế độ hồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

- Về phạm vi điều chỉnh:

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các Trụ sở tiếp công dân và địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, gồm:

+ Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh; địa điểm tiếp công dân của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; cơ quan của các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

+ Trụ sở tiếp công dân cấp huyện; địa điểm tiếp công dân của Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Viện Kiểm soát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan của các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện.

+ Địa điểm tiếp công dân cấp xã.

+ Địa điểm tiếp công dân tại đơn vị sự nghiệp công lập.

- Về đối tượng áp dụng:

a) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 1, Điều 1 quyết định này được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thấm quyền triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

c) Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên quốc phòng trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

d) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

- Về nguyên tắc áp dụng:

Chế độ bồi dưỡng được tính theo ngày làm việc theo quy định đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tổ cáo tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 1 quyết định này.

Chế độ bồi dưỡng được tính theo ngày làm việc thực tế đối với các đổi tượng khác quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 2, Điều 1 quyết định này.

Trường hợp các đối tượng này khi tham gia tiếp công dân xử ỉý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân từ 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc trở lên thì được hưởng toàn bộ mức chi bồi dưỡng, nếu dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì được hưởng 50% mức chi bồi dưỡng quy định tại khoản 4, Điều 1 quyết định này.

Địa điểm tiếp công dân của cơ quan nào có quy định của cơ quan có thẩm quyền về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thì không áp dụng quy định tại quyết định này.

- Về mức chi:

a) Các đối tượng được quy định tại điểm a, điểm b, khoản 2, Điều 1 quyết định này mà chưa được hưởng chế độ phụ câp theo nghề, khi làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tô cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiêp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày/người; trường hợp đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thì được bồi dưỡng 80.000 đồng/ngày/người.

b) Các đối tượng quy định tại điểm c, điểm d, khoản 2, Điều 1 quyết định này được bồi dưỡng 50.000 đồng/ngày/người.

-Về nguồn kinh phí thực hiện:

a) Sử dụng nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập; nguồn kinh phí khác của cơ quan, đơn vị (nếu có).

b) Tiền bồi dưỡng cho các đối tượng được quy định tại điểm a, điểm d, khoản 2, Điều 1 quyết định này thuộc biên chế trả lương của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm chi trả.

c)Tiền bồi dưỡng cho các đối tượng được quy định tại điểm b, điểm c, khoản 2, Điều 1 quyết định này do cơ quan có thẩm quyền mời, triệu tập phối họp chi trả.

Việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.
Quyết định cũng Giao Sở Tài chính phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện quyết định này. Quyết định này thay thế Quyết định số 35/QĐ-ỤBND ngày 27/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.

HK - Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 467 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày