SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
8
8
Tin trong tỉnh Thứ Tư, 06/11/2019, 13:45

Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu quy định về tuyển dụng công chức, viên chức...

Ngày 01/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; quản lý công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ họp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quy chế gồm 04 chương, 70 điều, Chương I (Những quy định chung) đã quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1) cụ thể:
Về phạm vi điều chỉnh: Việc tuyển dụng, chuyển ngạch, nâng ngạch và quản lý công chức trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tinh Bạc Liêu; Việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thăng hạng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Hợp dồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tình Bạc Liêu.
Về đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng đối với công chức được quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, công tác trong cơ quan hành chính ờ cấp tỉnh, cấp huyện, công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập; Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 cùa Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.
Chương II quy định tuyển dụng, chuyển ngạch, nâng ngạch và quản lý công chức gồm 28 Điều (từ điều 3 đến điều 30) như: Căn cứ tuyển dụng công chức (Điều 3); Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức (Điều 4); Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức (Điều 5); Ưu tiên trong tuyển dụng công chức (Điều 6); Thẩm quyền tuyển dụng công chức (Điều 7); Tổ chức thi tuyển công chức (Điều 8),...
Chương III quy định tuyển dụng viên chức, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thăng hạng và quản lý viên chức gồm 33 Điều (từ điều 3 đến điều 30) như: Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức (Điều 31); Hồ sơ đăng ký dự tuyến viên chức (Điều 32); Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (Điều 33); Thẩm quyền tuyển dụng viên chức (Điều 34); Tổ chức thi tuyển viên chức (Điều 35);...
Chương IV quy định thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập như: Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đon vị sự nghiệp công lập (Điều 64); Các công việc không thực hiện ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đon vị sự nghiệp công lập (Điều 65); Ký kết, thực hiện, thay đổi, chấm dứt, thanh lý hợp đồng và giải quyết tranh chấp khi hợp đồng các công việc nói tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (Điều 66); Điều kiện đối với bên ký hợp đồng với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và điều kiện đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp ký họp đồng (Điều 67); Thẩm quyền ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 68).

Quy định này giao Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này, đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch ủy ban nhân dân lỉnh và pháp luật về những việc được giao quyền tuyển dụng công chức, viên chức; quản lý công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời cũng giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sờ, Ban, Ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

HK Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 305 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày