SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
6
1
7
2
Tin trong tỉnh Thứ Tư, 10/01/2018, 08:05

Quyết định phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã”

Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 2401/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã” (gọi tắt là Chỉ so CCHC, tiếng Anh là PAR INDEX) với các nội dung chính sau đây:

1. Mục tiêu, yêu cầu, phạm vi và đối tượng
- Về mục tiêu chung:
Xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh.
Mục tiêu cụ thể:
+ Xây dựng được bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh, huyện, xã theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
+ Xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá các tiêu chí, tiêu chí thành phần, từ đó xác định được Chỉ số CCHC của các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
+ Xây dựng được bộ câu hỏi điều tra khảo sát theo từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát.
+ Hàng năm tổ chức triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC của các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
- Về yêu cầu:
+ Chỉ số CCHC bám sát nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh.
+ Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm tại các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
+ Tăng cường sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với quá trình triển khai cải cách hành chính của các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
+ Hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh xuống cơ sở.
- Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
+Phạm vi điều chỉnh là: Công tác theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
+ Đối tượng áp dụng là: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
2. Nội dung chỉ số cải cách hành chính
- Chỉ số CCHC của các Sở, Ban, Ngành tỉnh được cấu trúc thành 02 phần:
+ Phần I: Đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính các Sở, Ban, Ngành tỉnh, gồm 8 lĩnh vực, 34 tiêu chí và 56 tiêu chí thành phần.
+ Phần II: Các tiêu chí điều tra khảo sát, gồm 25 tiêu chí, được phân loại theo các nội dung cải cách hành chính.
Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC các Sở, Ban, Ngành tỉnh được quy định cụ thể tại Bảng 1 (kèm theo Quyết định).
Thang điềm đảnh giá là 100, trong đó điểm đánh giá qua điều tra, khảo sát là 25/100 (Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Bảng 1).
- Chỉ số CCHC cấp huyện được cấu trúc thành 03 phần:
+ Phần I: Đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính cấp huyện, gồm 8 lĩnh vực, 34 tiêu chí và 58 tiêu chí thành phần.
+ Phần II: Đánh giá tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gồm 2 tiêu chí.
+ Phần III: Các tiêu chí điều tra khảo sát, gồm 22 tiêu chí, được phân loại theo các nội dung cải cách hành chính.
Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp huyện được quy định cụ thể tại Bảng 2 (kèm theo Quyết định).
Thang điềm đánh giá là 100, trong đó điểm đánh giá qua điều tra, khảo sát là 22/100 (Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Bảng 2).
- Chỉ số CCHC cấp xã được cấu trúc thành 3 phần:
+ Phần I: Đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính cấp xã, gồm 8 lĩnh vực, 32 tiêu chí và 31 tiêu chí thành phần.
+ Phần II: Đánh giá tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gồm 2 tiêu chí.
+ Phần III: Các tiêu chí điều tra khảo sát, gồm 15 tiêu chí, được phân loại theo các nội dung cải cách hành chính.
Thang điểm đánh giá là 100, trong đó điểm đánh giá qua điều tra, khảo sát là 15/100 (Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Bảng 3).
3. Giải pháp
- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành đối với việc xác định Chỉ số CCHC.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số CCHC.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kinh phí cho công tác xác định Chỉ số CCHC.
Quyết định này thay thế cho Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã”./.
 
HK - Văn phòng Sở

Số lượt người xem: 451 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày