SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
4
0
Tin trong tỉnh Thứ Tư, 10/01/2018, 07:25

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 31/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 231/QĐ-UBND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quy định gồm 02 chương, 04 điều, Chương I (Những quy định chung) đã quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1) cụ thể:

- Về phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Những quy định khác về chế độ thanh toán công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị không được nêu trong Quy định này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

- Về đối tượng áp dụng:

a) Đối tượng được hưởng chế độ công tác phí:

- Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

- Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của I lội đồng nhân dân.

b) Đối với chế độ chi hội nghị.

- Các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề; hội nghị tổng kết năm; hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác do các cơ quan hành chính nhà nước tổ chức được quy dịnh tại Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và cuộc họp các Ban của Hội đồng nhân dân.

- Các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Các hội nghị chuyên môn, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ hoặc các hội nghị được tổ chức theo quy định trong điều lệ của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.
c) Riêng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc, hội nghị của các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện theo quy định riêng của cấp có thẩm quyền.
Chương II quy định nội dung và mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị như: Điều 2 (Chế độ công tác phí: quy định cụ thể mức phụ cấp lưu trú, mức thanh toán tiền thuê phòng nghỉ, mức thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng); Chi tổ chức hội nghị (Điều 3) và Nguồn kinh phí thực hiện (Điều 4).
Quyết định cũng giao Sở Tài chính; các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.
 
HK - Văn phòng Sở

Số lượt người xem: 375 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày