SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
7
8
2
5
Tin trong tỉnh Thứ Tư, 06/12/2017, 16:30

Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu

Ngày 27/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 256/QĐ-UBND quy định Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu.

Quy định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, xã phường, thị trấn.
Quy định gồm 06 chương, 17 điều, trong đó quy định chung (Chương I) đã quy định cụ thể: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Nguyên tắc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra cũng quy định việc đánh giá và phân loại cán bộ (Chương II) như: Nội dung đánh giá cán bộ; Thẩm quyền và trình tự thủ tục đánh giá, phân loại cán bộ; Phân loại và tiêu chí phân loại, đánh giá cán bộ. Quy định việc đánh giá phân loại công chức (Chương III) cụ thể: Nội dung đánh giá công chức; Thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự thủ tục đánh giá, phân loại công chức; Phân loại và tiêu chí phân loại đánh giá công chức. Quy định việc đánh giá phân loại viên chức (Chương IV) cụ thể: Nội dung đánh giá viên chức; Thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự thủ tục đánh giá, phân loại viên chức; Phân loại và tiêu chí phân loại viên chức. Ngoài ra cũng quy định việc thông báo, sử dụng, lưu trữ tài liệu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức viên chức;…
Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị hàng năm và giải đáp các vướng mắc (nếu có) và định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định.
Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trong đó phải tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo phù hợp với các quy định tại quy định này./.
HK Văn phòng Sở

Số lượt người xem: 293 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày