SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
4
5
Tin trong tỉnh Thứ Ba, 25/02/2020, 08:10

Khối thi đua số 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Để tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Khối thi đua số 2 (Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp), chiều ngày 24/02/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Khối trưởng Khối thi đua số 2) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đến tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị là thành viên của Khối thi đua số 2 gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư ,Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính. Trong năm 2019, các đơn vị trong Khối thi đua số 2 đã đạt được thành tích nổi bật như sau:

THI ĐUA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG - AN NINH:

- Về  Xây dựng và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm: Năm 2019, các đơn vị trong Khối thi đua số 2 tùy theo từng ngành, từng lĩnh vực của mỗi đơn vị thực hiện đúng quy định về trình tự soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, lấy ý kiến đóng góp các Dự án Luật đảm bảo thời gian, chất lượng các văn bản.

- Về tham mưu xây dựng các chủ trương, chương trình phát triển kinh tế ngành và các chính sách của ngành: Căn cứ vào kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh; các cơ quan trong Khối thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch của từng đơn vị mình, đồng thời phối hợp triển khai thực hiện tích cực hiệu quả trên các lĩnh vực KTXH, an ninh quốc phòng.
- Về thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, giải pháp thực hiện: Các đơn vị trong Khối thi đua, tất cả đều đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao với nhiều kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện kịp thời, có hiệu quả, phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai tích cực công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phân bổ quản lý sử dụng vốn đầu tư, tích cực trong công tác xúc tiến, huy động nguồn vốn đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tăng cường quản lý hiệu quả thu chi ngân sách nhà nước, quyết toán vốn đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tham mưu chủ động cho HĐND,UBND tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KTXH năm 2019.
- Về công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, các đơn vị trong Khối thi đua đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với từng vị trí việc làm của đơn vị.
- Về thực hiện cải cách hành chính: Thời gian qua, các đơn vị trong Khối thi đua đã tích cực, thường xuyên triển khai, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác cải cách hành chính. Qua triển khai, quán triệt, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ được giao, đề cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ thông qua việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, quản lý, sử dụng, phân công cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kịp thời phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ban hành 110 quyết định công bố danh mục 1.740 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của 16 Sở, ban, ngành cấp tỉnh; trong đó, ban hành mới: 187 TTHC; chuẩn hóa 100; bãi bỏ: 171 TTHC; sửa đổi, bổ sung: 1.210 TTHC; thay thế 72 TTHC. Đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính mở công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 1.598 TTHC, không công khai 142 TTHC.
- Về công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí:
Các cơ quan trong Khối thi đua, tích cực thực hiện việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính, mua sắm tài sản công, minh bạch kê khai tài sản, thu nhập,… thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quy trình giải quyết công việc gắn với công tác cải cách hành chính.
Xây dựng các quy chế kiểm tra, giám sát nội bộ, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức trong quản lý nguồn ngân sách, tài sản được giao theo hướng công khai, minh bạch, với phương châm “lấy xây để chống”. Nhờ triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp trên, nên trong thời gian qua chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong cán bộ công chức của đơn vị phải kiểm điểm, xử lý theo quy định pháp luật. Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; từng bước tạo được sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên về ý thức tự tu dưỡng, tinh thần trách nhiệm trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.
Các đơn vị đều tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thực thi công vụ của công chức, viên chức và người lao động theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”, thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Đảng viên, cán bộ, công chức thuộc diện kê khai phải công khai trong đơn vị và nộp bản kê khai đúng quy định.
Trong thực hiện kiểm tra, thanh tra đều gắn nội dung thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý tài chính với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng lãng phí, tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công…
Quang cảnh các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Khối Thi đua số 2
 
THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC; XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ:
- Về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Các cơ quan trong Khối thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động nắm vững và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Quy tắc ứng xử, quy định của cơ quan, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giữ gìn tư cách người cán bộ, đảng viên, công chức; tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.Các đơn vị đều cử cán bộ, đảng viên tham gia quán triệt Kết luận, Nghị quyết Trung ương khóa XIII do Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, Liên đoàn lao động tỉnh triển khai. Qua công tác này, giúp cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, uy tín của đơn vị; đồng thời, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để giải quyết những vướng mắc, có biện pháp chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc về nhận thức, tư tưởng.
- Về tổ chức có hiệu quả, có nhiều cách làm, mô hình hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, các đơn vị luôn gắn các nội dung phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ” đối với tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên trong cơ quan, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”; chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/02/2019 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2019; mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý, phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện đăng ký bản cam kết thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao một cách cụ thể trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị.
Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Các đơn vị trong Khối đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phong trào thi đua gắn với công tác chuyên môn của từng vị trí việc làm và vận động cán bộ, công chức tham gia các hoạt động xã hội với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” bằng những việc làm cụ thể và đạt được một số kết quả thiết thực.
- Về tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh:
Ngay từ đầu năm, các Đảng bộ, Chi bộ trong Khối đều ban hành Kế hoạch đăng ký xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh và tổ chức thực hiện, trong đó, nêu rõ mục tiêu, mức độ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên; quan tâm và thực hiện các giải pháp xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả, vững mạnh, cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Kết hợp với việc xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đảng viên. Thường xuyên đôn đốc, kiếm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, đảng viên để kịp thời động viên, khuyến khích những nhân tố tích cực, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế.
Kết quả năm 2019 có 02/04 tổ chức cơ sở Đảng được Đảng ủy khối công nhận xếp loại “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019” là: Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư và Đảng bộ Sở Nội vụ”.
- Về tổ chức đoàn thể vững mạnh: Khối thi đua đã chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên xây dựng Kế hoạch đăng ký ngay từ đầu năm và thường xuyên theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo tình hình hoạt động của tổ chức Công đoàn, Chi đoàn cơ quan, đồng thời, định hướng những nội dung, chương trình hoạt động trong năm 2019.  Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và đoàn viên tích cực tham gia các phong trào do Đoàn cấp trên phát động; tham gia nhiều phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với tinh thần sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa như: tổ chức các chuyến về nguồn thăm các di tích lịch sử, khu căn cứ kháng chiến, gia đình chính sách, hộ nghèo,...
Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối thi đua số 2 cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, như sau:
- Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Tập trung quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ, có hiệu quả Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng của Hội đồng Thi đua - khen thưởng và của Khối.
- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Động viên công chức, viên chức và người lao động hăng hái phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua theo Kế hoạch phát động của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 và của Khối thi đua.
- Thi đua thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn năm 2020 theo kế hoạch đề ra và các công việc đột xuất được giao của từng đơn vị; xây dựng cơ quan đoàn kết, thống nhất; tổ chức Đảng, Đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị cũng thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ cho tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư; đề nghị tặng Bằng khen cho 02 tập thể: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ./


Số lượt người xem: 165 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày