SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
7
3
7

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Hai, 16/12/2019, 09:15

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Sở

         Trong năm 2019, Ban Giám đốc Sở đã ban hành 07 văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), bao gồm: Quyết định số 171/QĐ-SKHĐT ngày 14/12/2018 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019; Kế hoạch số 01/KH-SKHĐT ngày 12/02/2019 về công tác PCTN năm 2019; Kế hoạch số 11/KH-SKHĐT ngày 19/04/2019 về thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Quyết định số 47/QĐ-SKHĐT ngày 02/5/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu năm 2019; Kế hoạch số 12/KH-SKHĐT ngày 11/6/2019 về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; Kế hoạch số 13/KH-SKHĐT ngày 30/8/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 14/KH-SKHĐT ngày 26/9/2019 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.

Sở đã tổ chức phổ biến, triển khai, quán triệt trên 20 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên về PCTN đến cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thuộc Sở để nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện thông qua việc kết hợp với buổi sinh hoạt, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh (1 cuộc/tháng). Ngoài ra, công tác tuyên tuyền còn được triển khai tại các cuộc họp giao ban, họp chi bộ; thông qua Hệ thống quản lý văn bản nội bộ để tất cả CBCCVC thuộc Sở nắm và tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, thực hiện đăng tải các văn bản có liên quan đến công tác PCTN trên Cổng thông tin điện tử của Sở để thuận lợi cho CBCCVC trong và ngoài tỉnh cũng như người dân, doanh nghiệp (đã có gần 4000 lượt truy cập) tra cứu, theo dõi.
Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng luôn được Sở tổ chức thực hiện nghiêm và đã mang lại những kết quả tốt, không có tình trạng tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong cơ quan. Từ Ban Giám đốc đến lãnh đạo các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đến từng CBCCVC thuộc Sở đã được quán triệt, tuyên truyền các quy định của pháp luật về PCTN; từ đó, đã có nhận thức sâu sắc, ý thức trách nhiệm được nâng cao hơn, tinh thần phục vụ Nhân dân tốt hơn. Tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, kịp thời giúp đỡ khi CBCCVC trong cơ quan gặp khó khăn nên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan.
Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có sự liên hệ chặt chẽ với thực tiễn nhằm nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tự phê bình và phê bình, đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư,… tạo nên phong trào tự giác tu dưỡng, rèn luyện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
Đồng thời, Sở luôn phát huy vai trò của Đảng bộ, Công đoàn cơ quan trong công tác tuyên truyền, vận động đảng viên, công đoàn viên trong việc thực hiện các quy định về công tác PCTN.
Nhìn chung, công tác PCTN tại Sở có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, lĩnh vực quản lý của Sở rộng nhưng biên chế ít nên vẫn còn khó khăn trong việc bao quát các lĩnh vực quản lý; công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật về PCTN đôi lúc chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chưa hấp dẫn, lôi cuốn. Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác tuyên truyền về PCTN hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và chưa có nhiều thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền.
Thời gian tới, trên cơ sở Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở thực hiện xây dựng Kế hoạch PCTN năm 2020; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 13/KH-SKHĐT ngày 30/8/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 14/KH-SKHĐT ngày 26/9/2019 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021. Thực hiện đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, theo dõi, giám sát, đôn đốc từng CBCCVC trong toàn Sở có ý thức trong công tác đấu tranh và PCTN. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng nhằm tạo ý thức tự giác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong từng CBCCVC của Sở./.
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 133 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày