SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
6
1
6
9

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Sáu, 30/08/2019, 14:20

Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Ngày 23/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

            Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập Kế hoạch tổ chức thực hiện với 05 nội dung cụ thể như sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng
- Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, quan trọng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng.
- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và quy định về những điều đảng viên không được làm. Hàng năm, việc bình xét thi đua khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân phải được đánh giá tiêu chí hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.
- Thường xuyên quan tâm, kiện toàn về tổ chức, bố trí đủ số lượng; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và bộ phận phụ trách công tác phòng chống tham nhũng.
- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo đúng tiến độ, thời hạn được giao, tránh để tồn đọng, kéo dài.
2. Thực hiện cải cách hành chính, nghiêm chỉnh công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, ứng dụng công nghệ quản lý
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, có lộ trình giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.
- Tiếp tục thực hiện việc công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử của Sở và tại trụ sở làm việc. Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử của Sở nhằm tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; định kỳ báo cáo theo quy định về công tác phòng, chống tham nhũng.
- Thường xuyên rà soát, đánh giá năng lực công tác, để kịp thời chuyển đổi, thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thông tin điện tử, trang thông tin điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
- Lãnh đạo các đơn vịtrực tiếp chỉ đạo rà soát, sửa đổi, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, vướng mắc, không còn phù hợp để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.
- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong Nhân dân về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tạo điều kiện để Nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng.
- Phát huy vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức.
- Tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng như: Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 01/KH-SKHĐT ngày 12/02/2019 của Sở về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019;…
4. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Tập trung triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt trong năm đảm bảo đúng mục đích, nội dung thanh tra, kiểm tra.
- Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhận trực tiếp qua công tác tiếp công dân, nhận đơn qua đường Bưu điện hoặc do các cơ quan, tố chức, người có thẩm quyền chuyển đến; phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đảm bảo đúng thời gian, quy định pháp luật.
- Đối với các trường hợp khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, cán bộ phụ trách thực hiện hướng dẫn hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
5. Đối với trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở
- Cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng với phương châm "Cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu"; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
- Trong thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ quy định của pháp luật, cơ quan, đơn vị. Thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; không được lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.
- Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, thời giờ làm việc tại cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nếu có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính thì phải bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
Kế hoạch này được triển khai đến các đơn vị thuộc Sở.
Tải nội dung cụ thể:
Ngọc - TT

Số lượt người xem: 376 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày