SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
4
6
7
6

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 18/06/2015, 10:25

Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

            Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 10/6/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu lập Kế hoạch số 07/KH-SKH về việc Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2015 như sau:
Mục đích: Phổ biến kịp thời, đầy đủ các nội dung pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, PBGDPL, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các đối tượng: Cán bộ, công chức (CBCC), các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân; Đưa công tác tuyên truyền, PBGDPL thật sự là cầu nối giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật nhằm chuyển tải những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với CBCC, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật; Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, tập trung tuyên truyền các luật mới được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi để CBCC, tổ chức, doanh nghiệp, người dân sử dụng pháp luật làm phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, quyền và lợi ích của Nhà nước, của cộng đồng.
Yêu cầu: Công tác tuyên truyền, PBGDPL phải được triển khai thường xuyên, thiết thực; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống cơ quan tham gia vào công tác PBGDPL; Nội dung tuyên truyền, PBGDPL ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện; tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, gắn tuyên truyền PBGDPL với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Triển khai sâu rộng các hình thức PBGDPL, trong đó chú trọng biện pháp phổ biến pháp luật có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.
Nội dung:Triển khai, quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước đến CBCC, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL đối với đời sống xã hội, đối với việc quản lý nhà nước bằng pháp luật; Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật còn hiệu lực thi hành liên quan đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Sở; đẩy mạnh triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành như:
Lĩnh vực đầu tư: Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.
 Lĩnh vực đăng ký kinh doanh: Luật Doanh nghiệp năm 2014; Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ngày 28/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.
Lĩnh vực đấu thầu: Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn; Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp.
Về chính sách thu hút đầu tư: Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Nghị định số 210); Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210.
Lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Trong công tác thanh tra: Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Thông tư số 08/2014/TT-BKHĐT quy định một số điều của Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành kế hoạch và đầu tư.Triển khai có hiệu quả “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Năm” năm 2015 ngày 09 tháng 11 theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch do Sở ban hành như: Kế hoạch số 01/KH-SKH ngày 26/01/2011 về việc thực hiện “Ngày pháp luật”; Kế hoạch số 08/KH-SKH ngày 28/12/2012 về việc PBGDPL giai đoạn 2012 – 2016; Kế hoạch số 02/KH-SKH ngày 27/01/2015 về cải cách hành chính năm 2015, Kế hoạch số 06/KH-SKH ngày 12/5/2015 về theo dõi thi hành pháp luật năm 2015.
Kim Thêu
 

Số lượt người xem: 885 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày