SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
4
7
7
1

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 18/06/2015, 10:20

Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2015

        Về công tác thanh tra: Tổng số cuộc thanh tra đang thực hiện là 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2015 đã được Giám đốc Sở phê duyệt từ đầu năm; Số đối tượng được thanh tra: 05 đối tượng, gồm có: UBND, Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản (Ban QLDA), Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Phước Long; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Những lĩnh vực thanh tra chủ yếu: Thanh tra công tác quản lý dự án, công tác lựa chọn nhà thầu, việc chấp hành các quy định trong quản lý, tổ chức thực hiện các dự án sử dụng ODA của các Chủ đầu tư; Hiện đang hoàn chỉnh kết luận 01 cuộc thanh tra và cuộc còn lại đang trong thời gian thực hiện thanh tra.

Về xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác thanh tra: Tổng số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thanh tra mới được ban hành:Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 57-LK/TU ngày 26/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI) tiếp thục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng chống tham nhũng, lãng phí”; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2015; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015; ban hành Công văn tổ chức triển khai tham dự viết bài thi “tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; đã triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Sở như: Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.v.v.
Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: trong 6 tháng đầu năm Sở tiếp nhận 02 đơn yêu cầu, 02 đơn kiến nghị và 01 đơn tố cáo; Sau khi tiếp nhận đơn, Giám đốc Sở giao cho Thanh tra Sở nghiên cứu phân loại cụ thể, xem xét và đề xuất thuộc thẩm quyền hay không thuộc thẩm quyền; từ đó luôn phân loại đơn  và xử lý đơn đúng theo quy định.
Về công tác phòng, chống tham nhũng: Ban Giám đốc Sở luôn thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN đến cán bộ, công chức (CBCC). Từ đó, giúp cho CBCC nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định về công tác PCTN để thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất; Ban Giám đốc Sở luôn coi công tác PCTN là một trong những công tác trọng tâm và được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục nhằm làm cho nội bộ luôn trong sạch, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên, Ban Giám đốc Sở đã tổ chức triển khai, quán triệt đến từng CBCC nắm bắt và thực hiện, nhất là đối với cán bộ chủ chốt; Sở chưa có đơn vị chuyên trách về PCTN; Sở tiếp tục duy trì Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 34-KL/TU ngày 29/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, lãng phí; Sở tiếp tục thực hiện Quyết định số 135/QĐ-SKH ngày 25/11/2013 về việc thành lập Ban PCTN do Giám đốc Sở làm Trưởng ban, đồng thời chỉ đạo Thanh tra Sở thực hiện tốt công tác PCTN theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Ban Giám đốc Sở luôn đề cao công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật quy định về công tác PCTN và các văn bản khác có liên quan; từ đó, đã nâng cao nhận thức của CBCC về các quy định của pháp luật về PCTN và có ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tiếp tục duy trì đường dây điện thoại nóng của Sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tố giác những hành vi tham nhũng trong phạm vi quản lý của cơ quan; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kết hợp tuyên truyền công tác PCTN trong quá trình sinh hoạt. Trong quá trình thực hiện công tác PCTN, Ban Giám đốc Sở thường xuyên theo dõi, giám sát, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị và CBCC thuộc Sở; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở những CBCC có biểu hiện lệch lạc, kiên quyết không để tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong cơ quan.
     Kim Thêu

Số lượt người xem: 909 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày