SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
8
3
3
4
5

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Ba, 12/05/2015, 15:40

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2015

         Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh về việc theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2015.

Ngày 12/5/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 06/KH-SKH theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:
Về triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Ban Giám đốc Sở thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi THPL, như Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình THPL liên quan đến các đối tượng thuộc lĩnh vực do Sở quản lý để toàn thể các đơn vị thuộc Sở nắm và nghiêm túc thực hiện; Công tác tuyên truyền, phổ biến thông qua các hình thức như: Thông qua các cuộc họp cơ quan, đoàn thể, sinh hoạt “Ngày pháp luật”, đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở, photo tài liệu gửi đến các đơn vị thuộc Sở nghiên cứu, …
Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Theo dõi tình hình THPL đối với các lĩnh vực do Sở quản lý, phụ trách đảm bảo có trọng tâm, không dàn trãi; Bên cạnh đó, thu thập và xử lý thông tin về tình hình THPL như: Tiến hành tiếp nhận, thu thập, phân loại thông tin, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình THPL thuộc phạm vi, lĩnh vực do Sở quản lý, phụ trách; Công tác theo dõi THPL được thực hiện thường xuyên và liên tục theo kế hoạch, kết hợp với hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính từ các đơn vị thuộc Sở để tổng hợp xem xét, đánh giá và xây dựng báo cáo về UBND tỉnh.
Bên cạnh đó, công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật: Ban Giám đốc Sở bố trí cán bộ làm công tác pháp chế thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình THPL thuộc phạm vi quản lý của cơ quan. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ pháp luật và phẩm chất đạo đức; Thanh tra Sở chủ trì kết hợp với Văn phòng Sở thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác theo dõi tình hình THPL theo quy định.
Căn cứ vào kế hoạch này, các đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Kim Thêu – Thanh tra Sở        

Số lượt người xem: 2950 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày