SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
4
6
3
3

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Ba, 27/01/2015, 09:05

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ

Sở tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP). Hình thức tuyên truyền phổ biến là thông qua các cuộc họp cơ quan, các buổi sinh hoạt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật”, qua Cổng thông tin điện tử của Sở, qua mạng nội bộ, qua các cuộc thanh tra, kiểm tra của Sở đến toàn thể cán bộ, công chức (CBCC) trong Sở đã nâng cao nhận thức của CBCC về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc THTK trong công việc hằng ngày cũng như tiết giảm một phần kinh phí trong hoạt động của Sở.

Thực hiện quy định của pháp luật về THTK, CLP và các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, cũng như các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở đã thực hiện tốt công tác THTK, CLP trong phạm vi quản lý của Sở, như tiết kiệm chi phí đi công tác, tiết kiệm văn phòng phẩm, cước phí thông tin liên lạc…
Theo đó, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo CBCC trong cơ quan tăng cường THTK, CLP theo tinh thần Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần đưa việc THTK, CLP thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Sở; tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Luật THTK, CLP năm 2013, ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014, triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh Bạc Liêu về THTK, CLP năm 2014 theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 16/9/2014, từ đó Sở đã thực hiện tốt và có hiệu quả cao trong công tác THTK, CLP. Kết quả là trong năm 2014, Sở đã thực hành tiết kiệm 112,2 triệu đồng (tiết kiệm văn phòng phẩm, công tác phí, hội nghị, …) để cuối năm chi thu nhập tăng thêm cho CBCC trong cơ quan. Đồng thời, tiết kiệm 98,9 triệu đồng (tiết kiệm 10% chi thường xuyên) theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.
Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở tổ chức tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện (THTK, CLP của đơn vị, tự kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở; lãnh đạo Sở chỉ đạo Văn phòng Sở tổ chức kiểm kê tài sản hàng năm theo quy định; đồng thời, chỉ đạo Thanh tra Sở đưa nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào việc thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo (trong năm, Thanh tra Sở đã thực hiện 03 cuộc thanh tra chuyên ngành, 01 cuộc thanh tra hành chính và kết hợp với các đơn vị thuộc Sở thực hiện 10 cuộc kiểm tra giám sát, đánh giá đầu tư).
Bên cạnh đó, Các hoạt động về tài chính và ngân sách nhà nước của cơ quan được thực hiện tốt. Hàng năm đều lập dự toán kinh phí phục vụ hoạt động của cơ quan (có lấy ý kiến của Ban Giám đốc và các đơn vị thuộc Sở) thông qua Sở Tài chính thẩm định và được UBND tỉnh phê duyệt; Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán theo đúng các quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn; không chi vượt dự toán được giao; công tác thu, chi các loại phí trong đăng ký doanh nghiệp, thẩm định dự án, được thực hiện đúng quy định; hàng quý, 6 tháng, năm đều công khai tài chính, các khoản thu, chi một cách cụ thể, rõ ràng đến từng cán bộ, công chức được biết và theo dõi.
Trong quản lý, sử dụng kinh phí được giao quyền tự chủ như: Về văn phòng phẩm tiết kiệm được là 30.000.000đ/năm; Về điện, nước sinh hoạt do trụ sở cơ quan nằm chung trong tòa nhà UBND tỉnh nên đơn vị phải trả cho UBND tỉnh chi phí điện, nước sinh hoạt tính trên số lượng biên chế được giao trong năm, bình quân một biên chế là 2.800.000 đồng. Vì vậy khoản chi phí này không tiết kiệm được; Về chế độ công tác phí và nhiên liệu xăng xe số tiền tiết kiệm là 20.000.000đ/năm; Về chế độ hội nghị: tiết kiệm được 28.200.000đ; THTK, CLP trong mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc tiết kiệm được là 34.000.000đ/năm, …
THTK, CLP trong quản lý đầu tư xây dựng: Trong năm Sở đã tiếp nhận 21 lượt dự án, 43 lượt báo cáo kinh tế kỹ thuật do các Chủ đầu tư trình, thẩm định, phê duyệt; qua công tác thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật giảm 15.000.000.000 đồng so với tổng mức đầu tư do các Chủ đầu tư trình duyệt. Tiết kiệm trong công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh: 27.382.018.000 đồng. Số lượng các dự án kéo dài so với thời hạn quy định: 56 dự án, công trình.
Hàng năm, Sở đều có xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra với các nội dung như thanh tra, kiểm tra việc quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu, phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển, về giám sát, đánh giá đầu tư. Qua kết quả thanh tra, kiểm tra, đã đề nghị 01 chủ đầu tư thực hiện chi trã lại cho đơn vị tài trợ do quyết toán vượt với số tiền 28.112.193 đồng.
Nhìn chung, tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua tại Sở được thực hiện tốt. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện của bộ, ngành Trung ương và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện; Sở đã thường xuyên tuyên truyền lồng ghép nội dung THTK, CLP trong các cuộc họp nhằm nâng cao nhận thức của CBCC trong việc chấp hành và thực hiện có hiệu quả, không gây lãng phí, thất thoát ngân sách, tài sản được cấp; đồng thời khai thác, sử dụng có hiệu quả ngân sách, tài sản được cấp, đảm bảo không bị hư hỏng, mất do lỗi chủ quan của người sử dụng.
Kim Thêu – Thanh tra Sở

Số lượt người xem: 4088 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày