SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
3
7
3

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 30/10/2014, 13:50

Kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2014

           Sở thực hiện quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, cũng như các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh, Sở đã thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của Sở như: tiết kiệm chi phí đi công tác, tiết kiệm văn phòng phẩm, cước phí thông tin liên lạc,… Theo đó, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo cho đội ngủ cán bộ, công chức trong cơ quan tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần đưa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Sở. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, với hình thức tuyên truyền, phổ biến qua cuộc họp cơ quan, buổi sinh hoạt “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua Cổng thông tin điện tử của Sở, qua mạng nội bộ, các cuộc thanh tra, kiểm tra của Sở.

Trong năm 2014, Sở đạt được những kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: việc tổ chức hội, họp của cơ quan được thực hiện theo hướng giảm các cuộc họp không cần thiết, nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc họp trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; giảm kinh phí chi hội thảo, sơ kết, tổng kết, cử cán bộ, công chức đi công tác trong và ngoài nước bằng nguồn kinh phí ngân sách; việc tổ chức Hội nghị sơ kết của Chương trình mục tiêu Quốc gia, 02 cuộc hội nghị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm (2016 - 2020) và hướng dẫn Luật Đầu tư công, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn khoản chi phí này so với dự toán tiết kiệm với số tiền 37.300.000 đồng. Bên cạnh đó, trong quản lý đầu tư xây dựng: trong năm Sở đã tiếp nhận 21 lượt dự án, 43 lượt báo cáo kinh tế kỹ thuật do các chủ đầu tư trình, thẩm định, phê duyệt; qua công ác này đã giảm 15.000.000.000 đồng so với tổng mức đầu tư do các chủ đầu tư trình duyệt. Trong công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh tiết kiệm được ước tính khoảng 27.382.018.000 đồng. Ngoài ra, Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã đề nghị 01 chủ đầu tư chi trả lại cho đơn vị tài trợ với số tiền là 28.112.193 đồng. Hầu hết tất cả các công việc chuyên môn của Sở đều thực hiện công khai với nhiều hình thức khác nhau, trừ những trường hợp liên quan đến bí mật nhà nước.
Kim Thêu – Thanh tra Sở

Số lượt người xem: 952 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày