SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
5
8
6
4

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Sáu, 17/10/2014, 17:05

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

            Luật  Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6, thông qua vào ngày 26/11/2013. Luật này gồm có V Chương, 80 Điều, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 44/2013/QH13 có hiệu lực thi hành.

            Về phạm vi điều chỉnh: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Về nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Luật sửa đổi, bổ sung quy định nguyên tắc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xác định rõ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên từ chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách đến tổ chức thực hiện gắn với kiểm tra, giám sát. Mặt khác, thực hiện phải gắn với cải cách hành chính và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức.
 
Về công khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2013 đã bổ sung việc quy định xác định công khai trong quản lý ngân sách nhà nước, vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và các nguồn tài nguyên là biện pháp để bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời để tạo điều kiện cho việc giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như tăng tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật.
 Về hành vi gây lãng phí: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 đã bổ sung quy định về hành vi gây lãng phí một cách tương đối đầy đủ và toàn diện trong các lĩnh vực cụ thể: hành vi vi phạm trong ban hành thực hiện và kiểm tra định mức, tiêu chuẩn, chế độ; hành vi gây lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ, giao dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước…..
Kim Thêu - Thanh tra Sở
 
 

 
 


Số lượt người xem: 1756 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày