SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
6
6
9

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Tư, 17/09/2014, 15:00

Kết quả thực hiện công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2014

Về công tác Thanh tra: Trong 9 tháng qua, Thanh tra Sở tiến hành công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với Phòng Hợp tác đầu tư và Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở;  (năm 2013 chuyển sang) và thanh tra chuyên ngành đã thực hiện 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2014, trong đó 01 cuộc đã công bố kết luận thanh tra, cuộc còn lại đang hoàn chỉnh kết luận thanh tra; đồng thời, công bố Kết luận thanh tra việc phân khai kế hoạch vốn năm 2013 và công tác lựa chọn nhà thầu năm 2012 – 2013 tại huyện Vĩnh Lợi (năm 2013 chuyển sang). Số đối tượng được thanh tra (cơ quan, tổ chức): 07 đối tượng, gồm có: UBND huyện Vĩnh Lợi, Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản (BQLXDCB) huyện Vĩnh Lợi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lợi; UBND huyện Hồng Dân, BQLXDCB huyện Hồng Dân, UBND huyện Đông Hải, BQLXDCB huyện Đông Hải.

Bên cạnh đó, ngoài công tác thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Sở còn tham gia cùng các đơn vị thuộc Sở tiến hành 05 cuộc kiểm tra giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đã điều động 01 đồng chí tham gia Đoàn thanh tra diện rộng do Thanh tra tỉnh thành lập.

Kết quả thanh tra là: một số vi phạm chủ yếu các cơ quan, đơn vị thực hiện lập, trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu (sau khi có quyết định đầu tư) còn chưa đúng trình tự, không đủ nội dung theo quy định pháp luật về đấu thầu; thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, nhất là công tác chỉ định thầu không đúng quy định pháp luật về đấu thầu, thành lập Tổ chuyên gia chưa đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm..v.v. Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01; số tiền bị xử phạt: 7.000.000 đồng; số tiền kiến nghị thu hồi: Đã đề nghị chủ đầu tư thực hiện chi trả lại cho đơn vị tài trợ do quyết toán vượt với số tiền 28.112.193 đồng. Chủ đầu tư đã thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi.

Ngoài ra, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền về công tác thanh tra, nên trong 9 tháng năm 2014, đã ban hành 03 văn bản triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến công tác thanh tra. Đồng thời, giám đốc Sở chỉ đạo Thanh tra Sở tổ chức triển khai, tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Sở như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tiếp công dân, Luật Đấu thầu năm 2013, Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, v.v… Được sự quan tâm của lãnh đạo Sở trong công tác bồi dưỡng pháp luật về thanh tra, Thanh tra Sở đã được tham gia 04 lớp tập huấn, hội thảo: Tập huấn Nghị định số 155, Nghị định số 216; tham dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra do Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức; tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ năng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; tham gia lớp tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính với 04 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, Được sự quan tâm của UBND tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Sở và sự hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh nên việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra diễn ra tương đối thuận lợi và đạt hiệu quả, việc thực hiện Kết luận thanh tra của đối tượng thanh tra được đảm bảo.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong 9 tháng đầu năm, Sở có nhận 01 đơn yêu cầu, phản ánh của công dân; 01 đơn khiếu nại; 01 đơn đề nghị.

Sau khi tiếp nhận đơn, Giám đốc Sở giao cho Thanh tra Sở nghiên cứu, xem xét và đề xuất thuộc thẩm quyền hay không thuộc thẩm quyền; từ đó luôn xử lý đơn đúng theo quy trình quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết đơn: Không có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Không có đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Sở không tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Trong thời gian qua, Sở tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật khác có liên quan cho toàn thể CBCC thuộc Sở.

Về công tác Phòng, chống tham nhũng: Ban Giám đốc Sở luôn thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về PCTN; cụ thể như thông qua các cuộc họp cơ quan, thực hiện “Ngày pháp luật”...; Sở đã tổ chức, quán triệt, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN cho 103 lượt CBCC. Từ đó, giúp cho CBCC nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định về công tác PCTN để thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất.

Ban Giám đốc Sở luôn đề cao công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật quy định về công tác PCTN và các văn bản khác có liên quan; từ đó, đã nâng cao hiểu biết của CBCC về các quy định của pháp luật về PCTN và có ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tiếp tục duy trì số điện thoại “đường dây nóng” của Sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tố giác những hành vi tham nhũng trong phạm vi quản lý của cơ quan; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kết hợp tuyên truyền công tác PCTN trong quá trình sinh hoạt.

Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:

Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở; trong thời gian qua, Sở luôn bám sát việc thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ đã đề ra.

Thực hiện nghiêm túc theo Quyết định 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nhận quà và nộp lại quà tặng.

CBCC thuộc Sở luôn thực hiện tốt các Quy tắc ứng xử của CBCC theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong 09 tháng qua, chưa có trường hợp CBCC nào vi phạm phải bị xử lý kỷ luật.

Sở tiếp tục thực hiện Quyết định số 97/QĐ-SKH ngày 21/9/2012 về việc ban hành Đề án “Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác” của Sở để chuyển đổi CBCC nằm trong diện phải được chuyển đổi theo định kỳ, nhằm phòng ngừa tham nhũng. Trong 9 tháng qua, Sở đã thực hiện chuyển đổi 03 CBCC trong nội bộ phòng.

Sở thực hiện tốt việc kê khai tài sản và thu nhập đúng theo quy định (Theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ).

 

Thực hiện nghiêm Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Kết quả trong thời gian qua, không để xảy ra tham nhũng trong cơ quan.

Kim Thêu – Thanh tra Sở

 

 


Số lượt người xem: 922 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày