SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
4
0
7

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Sáu, 15/08/2014, 15:35

Tổng kết 10 năm hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư

 - Về công tác Thanh tra, kiểm tra

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu được thành lập vào năm 2004 theo Quyết định số 29/QĐ-CT ngày 30/6/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Từ khi thành lập đến nay, lực lượng Thanh tra Sở có nhiều thay đổi do luân chuyển cán bộ thanh tra đảm đương nhiệm vụ khác, tuy nhiên vẫn mang tính kế thừa; trong quá trình hoạt động, Thanh tra Sở đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao; hầu hết các cuộc thanh tra, kiểm tra tập trung vào công tác quản lý dự án của các chủ đầu tư, công tác đấu thầu, công tác phân khai kế hoạch vốn, đồng thời phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nhiều cuộc kiểm tra giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ quy định về giám sát và đánh giá đầu tư.

Đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra Sở hiện nay đã được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ thanh tra và đã được bồi dưỡng một số lớp về chuyên môn, nghiệp vụ. Từng bước nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác, hiện nay đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong công tác.

Trong giai đoạn từ năm 2010 – 2014, Thanh tra Sở đã tiến hành 02 cuộc thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại phòng Hợp tác đầu tư và phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu.

Tổng số cuộc thanh tra đã thực hiện: 18 cuộc, Số đối tượng thanh tra: 31 đối tượng.

Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua công tác thanh tra: Một số cơ quan, đơn vị thực hiện lập, trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu (sau khi có quyết định đầu tư) còn chưa đúng trình tự, không đủ nội dung theo quy định pháp luật về đấu thầu; thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, nhất là công tác chỉ định thầu không đúng quy định pháp luật về đấu thầu; thành lập Tổ chuyên gia xét thầu chưa đúng với quy định pháp luật về đấu thầu; công tác quản lý dự án của các chủ đầu tư còn chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra giám sát, cũng như thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, .v.v..

Kiến nghị xử lý vi phạm: Số tiền kiến nghị thu hồi: 158.510.860 đồng.

Xử phạt vi phạm hành chính: Tổng số quyết định xử phạt: 09 quyết định, Số tiền xử phạt: 66.000.000 đồng.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra, các chủ đầu tư đã thực hiện nghiêm túc kết luận, đến nay đã thu hồi số tiền mà 01 chủ đầu tư đã thanh toán vượt cho nhà thầu là 130.398.667 đồng và 01 chủ đầu tư đã thực hiện chi trã lại cho đơn vị tài trợ do quyết toán vượt với số tiền 28.112.193 đồng.

Ngoài các cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành nêu trên, Thanh tra Sở còn tham gia các đoàn thanh tra liên ngành; đồng thời, kết hợp với các đơn vị thuộc Sở thực hiện kiểm tra giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Từ năm 2010 đến nay đã thực hiện 13 cuộc kiểm tra giám sát, đánh giá đầu tư với 13 đối tượng.

- Về công tác giải quyết Khiếu nại, Tố cáo

Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân; Giám đốc Sở luôn tiếp dân theo định kỳ và đột xuất khi người dân có yêu cầu gặp trực tiếp; không có tình trạng khiếu kiện đông người, không để xảy ra điểm nóng; sau khi tiếp dân, công dân luôn đồng tình theo cách giải thích của Sở.

Tổng số đơn khiếu nại đã tiếp nhận và xử lý: Sở tiếp nhận tất cả 04 đơn khiếu nại, các đơn đều xử lý đúng theo quy trình quy định của pháp luật; trong đó, có 02 đơn đã giải quyết xong; còn lại 02 đơn đã hướng dẫn, trả lời cho công dân về không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

          Phân loại đơn: đơn được tiếp nhận là 10 đơn, Giám đốc Sở giao cho Thanh tra Sở nghiên cứu phân loại, xem xét và đề xuất xử lý đơn như sau: Số đơn khiếu nại là 04 đơn; số đơn tố cáo là 02 đơn; số đơn kiến nghị, phản ánh là 04 đơn. Số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết là 06 đơn; số đơn thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết là 04 đơn.

Tất cả các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật đều đã thi hành xong, không còn quyết định tồn đọng.

- Về công tác Phòng, Chống tham nhũng (PCTN)

Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tham nhũng cho cán bộ, công chức trong Sở: Ban Giám đốc Sở luôn coi công tác PCTN là một trong những công tác trọng tâm và được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục nhằm làm cho nội bộ luôn trong sạch, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên, Ban Giám đốc Sở đã tổ chức triển khai, quán triệt đến từng CBCC bằng nhiều hình thức khác nhau; trong đó có sự chú ý hướng dẫn cụ thể những điểm có tính chất quan trọng, những việc cần phải thực hiện thường xuyên, những việc dễ nẩy sinh dẫn đến tiêu cực, tham nhũng và cách phòng ngừa có hiệu quả cao để CBCC nắm bắt và thực hiện, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo phòng nhằm tăng cường sự quản lý từ đơn vị.

Trong thời gian qua, Ban Giám đốc Sở luôn đề cao công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật quy định về công tác PCTN như Luật PCTN (sửa đổi, bổ sung), Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, các quy định về thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính, Kết luận số 34-KL/TU ngày 29/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Từ đó, đã nâng cao hiểu biết của CBCC về các quy định của pháp luật về PCTN và có ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Sở tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác mỗi tháng 1 lần, thay đổi hình thức sinh hoạt ngày càng phong phú, đa dạng và kết hợp tuyên truyền công tác PCTN trong quá trình sinh hoạt.

Trong quá trình thực hiện công tác PCTN, Ban Giám đốc Sở thường xuyên theo dõi, giám sát, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị và CBCC thuộc Sở; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở những CBCC có biểu hiện lệch lạc, không để tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong cơ quan.

Việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng: Sở luôn thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan. Sở tiếp tục đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử nhằm công khai các hoạt động của Sở, đồng thời phục vụ doanh nghiệp và nhân dân tra cứu thông tin cần thiết liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Sở như: Đăng ký kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, hợp tác đầu tư… Bên cạnh đó, các công việc chuyên môn cũng như những công việc chung của Sở đều được đưa ra tập thể thảo luận, góp ý và đi đến thống nhất chung cách giải quyết, đảm bảo tính tập trung dân chủ trong các hoạt động của cơ quan.

 Việc xây dựng, thực hiện các quy tắc ứng xử của CBCC: Cán bộ, công chức thuộc Sở luôn thực hiện tốt các Quy tắc ứng xử của CBCC làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Trong thời gian qua, chưa có trường hợp CBCC nào vi phạm phải bị xử lý kỷ luật.

Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập: Tất cả CBCC của Sở đều phải thực hiện kê khai tài sản và thu nhập bổ sung hàng năm (Theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ và Quyết định số 85/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); bên cạnh đó, việc kê khai tài sản trước khi bổ nhiệm đều thực hiện đúng quy định.

- Thành tích đạt được

Từ khi thành lập đến nay, tập thể cán bộ, công chức Thanh tra Sở đã tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từng cá nhân của đơn vị đều được tặng danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều đồng chí được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; hằng năm đều được UBND tỉnh trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đặc biệt là năm 2013, Thanh tra Sở được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng bằng khen vì đã có thành tích thi đua xuất sắc năm 2011 – 2012.

Kim Thêu - Thanh tra Sở

 


Số lượt người xem: 839 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày