SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
3
8
0

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Tư, 09/07/2014, 09:45

Kết quả thực hiện “Ngày pháp luật” 6 tháng đầu năm 2014

           Trong 6 tháng đầu năm, Ban Giám đốc Sở luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”, luôn đề cao công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật, qua đó đã góp phần phổ biến kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật chuyên ngành nói riêng cho cán bộ, công chức của Sở.

Bên cạnh đó, công tác phổ biến, tuyên truyền, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới có liên quan đến công tác chuyên môn, nghiệm vụ của ngành tạo nên ý thức chủ động tích cực tìm hiểu văn bản pháp luật mới và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức thuộc Sở.

Việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” được tổ chức ít nhất một lần mỗi tháng, có mở sổ ghi chép, theo dõi các văn bản đã được triển khai thực hiện; được tất cả cán bộ, Đảng viên, công chức hưởng ứng, tiếp thu tốt và áp dụng vào công tác kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Ngoài việc tổ chức triển khai, Sở còn khuyến khích, vận động cán bộ, công chức tự tìm tòi nghiên cứu, học tập các văn bản pháp luật mới trên sách, báo, đài, internet,… để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn. Các văn bản đã được triển khai trong 6 tháng đầu năm 2014, cụ thể như sau: Triển khai Nghị định 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư; triển khai Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 44/2013/QH13, ngày 26/11/2013; triển khai thực hiện Kết luận số 80/KL-TW ngày 25/12/2013 của  Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”; triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013; triển khai Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13, ngày 25/11/2013; triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13, ngày 20/6/2013; triển khai Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; riển khai Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014, quy định xây dựng phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; triển khai Luật Đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013; triển khai Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước.

Việc áp dụng đa dạng các hình thức phổ biến pháp luật khác nhau, phù hợp với từng loại văn bản pháp luật nên tiết kiệm được chi phí cũng như thời gian cho công tác nghiên cứu của cán bộ, công chức. Kết quả là trong 6 tháng đầu năm đã triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” là 06 ngày với nhiều văn bản và hơn 391 lượt người được triển khai.

Kim Thêu - Thanh tra Sở

 


Số lượt người xem: 878 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày