SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
0
0
7

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 05/06/2014, 09:55

Phòng chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng đầu năm 2014

Trong 6 tháng qua, Ban Giám đốc Sở luôn coi công tác PCTN là một trong những công tác trọng tâm và được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục nhằm làm cho nội bộ luôn trong sạch, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN đạt hiệu quả cao; Ban Giám đốc Sở đã thực hiện bằng nhiều hình thức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến; cụ thể như thông qua các cuộc họp cơ quan, thực hiện “Ngày pháp luật”, triển khai trên phần mềm máy vi tính sử dụng trong công tác quản lý và luân chuyển văn bản trong nội bộ, thông qua tủ sách pháp luật. Sở đã tổ chức, quán triệt các văn bản pháp luật quy định về công tác PCTN như Luật PCTN (sửa đổi, bổ sung), Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, các quy định về thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính, Kết luận số 34-KL/TU ngày 29/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV). Từ đó, đã nâng cao hiểu biết của CBCC về các quy định của pháp luật về PCTN và có ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn trong công tác PCTN. Sở tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức kể chuyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác định kỳ mỗi tháng 1 lần.

Sở luôn thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan; tiếp tục công khai các hoạt động của Sở trên trang thông tin điện tử nhằm phục vụ doanh nghiệp và nhân dân tra cứu thông tin cần thiết liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ và quản lý của Sở như: Đăng ký kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, hợp tác đầu tư, … Thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở, trong đó quy định chi tiết các chế độ, tiêu chuẩn, định mức đối với từng đối tượng trong cơ quan. Trên cơ sở đó, thời gian qua Sở luôn bám sát thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ đã đề ra.

Sở luôn quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính. Đặc biệt, là trong việc thực hiện “Một cửa liên thông” và Đề án cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó đã rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; các thủ tục hành chính của Sở đã công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết công khai tại cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt nhất cho nhân dân.

Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Đảng bộ Sở từ đầu năm đến nay chưa phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý.

Trong 6 tháng qua, Sở đã tiến hành được 03 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, 01 cuộc theo kế hoạch được phê duyệt và 02 cuộc kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư các dự án. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư đã phát hiện một số vi phạm các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa phát hiện có hành vi tham nhũng, tiêu cực xảy ra.

Trong 6 tháng qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, kịp thời của Ban Giám đốc Sở và việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, có ý thức cao nên việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định; chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng xảy ra trong cơ quan.

Đạt được kết quả như trên là do từ Ban Giám đốc đến lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và từng CBCC thuộc Sở đã được quán triệt, tuyên truyền nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN; từ đó đã có nhận thức sâu sắc, ý thức trách nhiệm được nâng cao, tinh thần phục vụ nhân dân tốt hơn. Tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, kịp thời giúp đỡ khi CBCC trong cơ quan gặp khó khăn nên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác PCTN; để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, Ban Giám đốc Sở đã cụ thể hóa việc thực hiện một cách toàn diện trong các hoạt động của cơ quan; tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực do Sở quản lý. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Sở cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nghiêm theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Đạt được những kết quả nêu trên là do từ Ban Giám đốc đến lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ và từng CBCC thuộc Sở đã tiếp thu, quán triệt và thực hiện đầy đủ nội dung các văn bản quy định về công tác PCTN, có ý thức trách nhiệm trong công việc và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; không để tham nhũng xảy ra trong cơ quan, cũng như góp phần phòng ngừa có hiệu quả hành vi tham nhũng liên quan đến lĩnh vực Sở quản lý.

Có được kết quả như trên là do sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng bộ cùng Ban Giám đốc, sự nỗ lực, tích cực của các lãnh đạo các phòng nên mang lại hiệu quả cao. Trong 6 tháng qua cũng như cùng kỳ năm trước, chưa có trường hợp CBCC nào bị phản ánh liên quan đến quan liêu, hách dịch hay hành vi nhũng nhiễu, trục lợi cá nhân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, theo dõi, giám sát, đôn đốc từng CBCC trong toàn Sở có ý thức trong công tác đấu tranh và PCTN. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, thanh tra làm trong sạch nội bộ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với những hành vi tham nhũng xảy ra.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai, quán triệt các quy định của pháp luật về PCTN; giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể CBCC của Sở.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Công ước Liên hợp quốc về PCTN và Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012, Kế hoạch của UBND tỉnh và của Sở về thực hiện chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020.

Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, tiêu cực; không để xảy ra tình trạng tham nhũng trong cơ quan, góp phần vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý của Sở./.

 

Kim Thêu – Thanh tra Sở


Số lượt người xem: 1054 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày