SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
5
9

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 29/05/2014, 15:00

Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ra đời quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra góp phần giải quyết các hạn chế, bất cập trong công tác xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hiện nay

Ngày 23/4/2014, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2014/TT-TTCP quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra.

Xuất phát từ thực tế việc xây dựng định hướng, chương trình, kế hoạch thanh tra thời gian qua còn chung chung, chưa hiệu quả, thiếu thống nhất … việc ban hành Thông tư 01/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết xây dựng định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra sẽ góp phần khắc phục các hạn chế, bất cập trong công tác xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra.  

Thông tư gồm 5 chương, 17 Điều nhằm hướng dẫn việc xây dựng, định hướng chương trình thanh tra hàng năm, kế hoạch thanh tra của cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Thông tư quy định rõ về đối tượng, phạm vi áp dụng; các nguyên tắc xây dựng; các căn cứ để xây dựng; trình tự, thủ tục xây dựng định hướng, kế hoạch; việc điều chỉnh kế hoạch, xử lý chồng chéo trong kế hoạch đã được phê duyệt.

Nguyên tắc xây dựng định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra: 

- Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của các cơ quan nhà nước cấp trên; yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, lĩnh vực.

- Bảo đảm phân công nhiệm vụ rõ ràng, không chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra; khả thi, tiết kiệm nguồn lực thực hiện.

- Định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra phải được xây dựng đúng quy định của pháp luật về thanh tra và hướng dẫn tại Thông tư này.  

Nội dung kế hoạch thanh tra phải xác định rõ mục đích, yêu cầu thanh tra; phạm vi đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra; đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thanh tra

Quy định việc Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra: Cơ quan thanh tra cấp trên sẽ có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra đối với cơ quan thanh tra cấp dưới hoặc cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành để bảo đảm việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra theo đúng quy định pháp luật về thanh tra; phê duyệt của cấp có thẩm quyền về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra và để phòng ngừa, phát hiện, xử lý chồng chéo về kế hoạch thanh tra. Thẩm quyền tiến hành kiểm tra thực hiện như sau:

- Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh;

- Thanh tra bộ kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ; Thanh tra sở kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.

-Thanh tra tỉnh kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra huyện, Thanh tra sở;

Việc kiểm tra được tiến hành định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất. Thời gian kiểm tra không quá 03 ngày làm việc đối với một đơn vị được Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra, không quá 02 ngày đối với một đơn vị được Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra, không quá 01 ngày đối với một đơn vị được Thanh tra sở tiến hành kiểm tra.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014 (đính kèm file)./.

Kim Thêu


Số lượt người xem: 2415 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày