SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
8
3
4

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Hai, 12/05/2014, 07:20

Luật Hòa giải ở cơ sở

Luật Hòa giải ở cơ sở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/6/2013 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Luật Hòa giải ở cơ sở gồm có 5 Chương, 33 Điều.

Phạm vi điều chỉnh, bao gồm: hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Hòa giải của tòa án, trọng tài, hòa giải thương mại, hòa giải lao động và hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. Theo đó, Luật Hòa giải ở cơ sở quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Nhằm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, ngày 17/4/2014 UBND tỉnh Bạc Liêu có Công văn số 28/KH-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Với mục đích: Tuyên truyền sâu rộng vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp góp phần giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, tạo nên sự đồng thuận, ổn định, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; Hoàn thiện thể chế về hòa giải ở cơ sở; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến cơ bản, hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở.

File đính kèm

Kim Thêu


Số lượt người xem: 879 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày