SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
9
7

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Năm, 17/04/2014, 16:10

Hiến pháp mới năm 2013

Hiến pháp năm 2013 được thông qua tại kỳ hợp thứ 6 – Quốc hội Khóa XIII gồm 11 chương, 120 điều (giảm 1 Chương và 27 điều so với hiến pháp năm 1992).

Bản Hiến pháp có nhiều điểm mới, thể hiện sự đồng bộ của một xã hội – xã hội chủ nghĩa pháp quyền. Để Hiến pháp năm 2013 sớm đi vào đời sống xã hội đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ, nghiêm túc; Ngày 05/01/2013, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 32 về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 kế thừa những nội dung tiến bộ của 4 bản Hiến pháp trước, đồng thời chắt lọc, tập hợp trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Hiến pháp cũng đã tham khảo, tiếp thu có chọn lọc nhiều nội dung Hiến pháp các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, trong Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện rất rõ việc Nhà nước ta tôn trọng thực hiện các điều ước quốc tế nói chung; một nguyên tắc đã được thừa nhận tại Điều 12, Chương I của Hiến pháp là: Nhà nước ta “tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”. Bên cạnh đó, Hiến pháp còn quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Chương này là một trong những nội dung rất mới, thể hiện tầm quan trọng của quyền con người trong Hiến pháp. Hiến pháp năm 1992, vấn đề này được quy định tại Chương V về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Hiến pháp đã làm rõ hơn các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; thể hiện rõ bản chất dân chủ của nhà nước ta. Hai điểm mới ghi nhận về quyền con người, quyền công dân chỉ có thể hạn chế trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn, xã hội, sức khỏe của cộng đồng, mọi người có quyền sống. Hiến pháp mới tiếp cận căn bản các chuẩn mực quốc tế về quyền con người, một số nội dung rất tiến bộ so với tiêu chuẩn quốc tế. Lần đầu tiên trong Hiến pháp mới, quy định trách nhiệm của nhà nước trong việc thực hiện những công ước quốc tế, trong đó có những Công ước liên quan đến quyền con người mà Việt Nam đã tham gia. Hiến pháp năm 2013 đã gộp Chương II và Chương III của Hiến pháp năm 1992, thể hiện được sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với các vấn đề khác của xã hội. Hiến pháp cũng quy định rõ thẩm quyền của Chủ tịch nước trong từng lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp, … Hiến pháp năm 1992 hướng tới đổi mới chính quyền ở Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, …) còn Hiến pháp năm 2013 hướng tới đổi mới chính quyền ở địa phương (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, …). Hiến pháp năm 2013, lần đầu tiên hoạt động của Kiểm toán Nhà nước được Hiến pháp quy định, thể hiện vị trí, vai trò của cơ quan này, từng bước tạo sự kiểm soát độc lập về việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công. Một cơ quan mới, lần đầu tiên có trong Hiếp pháp là Hội đồng bầu cử Quốc gia. Có thể nói, Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân, tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trong thời kỳ đổi mới của đất nước.

Hiến pháp này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014./.

File đính kèm.

Kim Thêu - Thanh tra Sở

 


Số lượt người xem: 745 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày