SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
0
5
3
5

 Thanh tra Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra kế hoạch Thứ Sáu, 28/02/2020, 08:10

Kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 18/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-SKHĐT ngày 28/02/2020 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020 của Sở.

        Nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức(CBCCVC), nâng cao đạo đức, xây dựng lối sống liêm chính, tuân thủ pháp luật về PCTN, gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của Ngành và phạm vi quản lý của Sở. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ quan trong công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể CBCCVC trong cơ quan về công tác PCTN; trách nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành về thực hiện công tác PCTN năm 2020 của Sở với các nội dung chính như sau:
- Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về PCTN.
- Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; xây dựng chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.
- Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi tham nhũng.
- Trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác PCTN.
Kế hoạch số 03/KH-SKHĐT được phổ biến, triển khai thực hiện đến toàn thể CBCCVC trong toàn Sở. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo về Ban Giám đốc Sở (qua Thanh tra Sở) để xem xét, giải quyết./.

Ngọc - TT


Số lượt người xem: 306 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày